Menu Hledat

Kobylí

Návrh územního plánu Kobylí
srpen 2017
pro společné jednání
I.A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 1000kB)
I.B GRAFICKÁ ČÁST
  I.01 Výkres základního členění území (PDF 900kB)
  I.02 Hlavní výkres (PDF 1600kB)
  I.03 Technická infrastruktura - vodní hospodářství (PDF 950kB)
  I.04 Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 950kB)
  I.05 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 950kB)
II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ (PDF 1000kB)
III VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (PDF 750kB)
III VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ... (PDF 3750kB)
II.B GRAFICKÁ ČÁST
  II.01 Koordinační výkres (PDF 2150kB)
  II.02 Výkres širších vztahů (JPG 4250kB)
  II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 1500kB)
Změna č. 4 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2009
I.A Textová a tabulková část (PDF 300kB)
Grafická část
  3. Hlavní výkres (PDF 2100kB)
  4a. Technická infrastruktura - zásobování vodou (PDF 1050kB)
  4b. Technická infrastruktura - odkanalizování (PDF 1000kB)
  5. Technická infrastruktura - energetika a spoje (PDF 900kB)
  8. Veřejně prospěšné stavby (PDF 700kB)
II.A Textová část odůvodnění (PDF 300kB)
Grafická část
  7 Zemědělská příloha (PDF 800kB)
Opatření obecné povahy (PDF 6150kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 4 ÚPN SÚ Kobylí (PDF 900kB)
Změna č. 3 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2005
TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST (PDF 4150kB)
  A. Základní údaje
  B. Řešené území
  C. Závazná část - regulativy
GRAFICKÁ ČÁST
  Grafická část obsahje stejné výkresy jako ve schváleném ÚPN SÚ Kobylí. Rovněž číslování výkresů je stejné jako ve schváleném ÚPN SÚ.
  3.Hlavní výkres (PDF 26650kB)
  4. Technická infrastruktura - vodní hospodářství
  5. Technická infrastruktura - energetika a spoje
  6. Doprava
  7. Zemědělská příloha
  8. Veřejně prospěšné stavby
  Schéma hlavního výkresu (PDF 1250kB)
Registrační list (PDF 100kB)
Obcně závazná vyhláška č. 1/2005 o závazné části změny č. 3 ÚPN SÚ Kobylí (PDF 350kB)
Změna č. 2 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2002
2.Hlavní výkres (1/10000) (JPG 16800kB)
3.Hlavní výkres (1/2000) (PDF 29900kB)
Změna č. 1 ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 2000
1.Komplexní urbanistický návrh (PDF 2600kB)
ÚPN SÚ Kobylí
schváleno 1996
Textová a tabulková část (PDF 6050kB)
Výkresová část
  1.Zájmové území (PDF 19050kB)
  2.Komplexní urbanistický návrh - A (JPG 17400kB)
  2.Komplexní urbanistický návrh - B (JPG 13900kB)
  3. Zásobování vodou
  4. Odkanalizování
  5. Zásobování plynem
  6. Vodní toky a plochy
  7. Zásobování el. energií
  8. Zábor zemědělského půdního fondu
  9. Výkres regulačních prvků
česky english