Menu Hledat

Velké Pavlovice

Návrh změny č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
říjen 2017
pro veřejné projednání
Opatření obecné povahy (PDF 4350kB)
Srovnávací text s vyznačením změn (PDF 850kB)
Vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA posouzení) (PDF 2200kB)
Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 ÚP Velké Pavlovice na udržitelný rozvoj území (PDF 400kB)
I.01a Výkres základního členění území - část A (PDF 750kB)
I.01b Výkres základního členění území - část B (PDF 200kB)
I.02a Hlavní výkres - část A (PDF 850kB)
I.02b Hlavní výkres - část B (PDF 200kB)
I.03 Hlavní výkres - Doprava (PDF 750kB)
I.04  Hlavní výkres – Energetika a spoje (PDF 850kB)
I.05 Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování (PDF 700kB)
I.06 Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace (PDF 300kB)
I.07 Výkres etapizace (PDF 650kB)
II.01a Koordinační výkres - část A (PDF 1650kB)
II.01b Koordinační výkres - část B (PDF 400kB)
II.03 Předpokládané zábory půdního fondu (PDF 700kB)
Návrh zadání změny č. 1 územního plánu Velké Pavlovice
Textová část (PDF 450kB)
Územní plán Velké Pavlovice
2013
I.A Textová část (výrok) (PDF 1000kB)
I.01A Výkres základního členění území - list A (PDF 1200kB)
I.01B Výkres základního členění území - list B (PDF 400kB)
I.02A Hlavní výkres - list A (PDF 2100kB)
I.02B Hlavní výkres - list B (PDF 650kB)
I.03A Hlavní výkres - Doprava - list A (PDF 1450kB)
I.03B Hlavní výkres - Doprava - list B (PDF 500kB)
I.04A  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list A (PDF 1150kB)
I.04B  Hlavní výkres – Energetika a spoje - list B (PDF 450kB)
I.05A Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list A (PDF 1250kB)
I.05B Hlavní výkres – Zásobování vodou a odkanalizování - list B (PDF 450kB)
I.06A Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list A (PDF 1150kB)
I.06B Veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace - list B (PDF 500kB)
I.07A Výkres etapizace - list A (PDF 1100kB)
I.07B Výkres etapizace - list B (PDF 400kB)
II.A Textová část odůvodnění (PDF 2500kB)
II.01A Koordinační výkres - list A (PDF 2550kB)
II.01B  Koordinační výkres - list B (PDF 750kB)
II.02 Výkres širších vztahů (PDF 37700kB)
II.03A Předpokládané zábory půdního fondu - list A (PDF 1350kB)
II.03B Předpokládané zábory půdního fondu - list B (PDF 500kB)
Schéma cyklistických a turistických tras (PDF 1550kB)
Opatření obecné povahy (PDF 650kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání územního plánu Velké Pavlovice (PDF 300kB)

Územní studie lokality Padělky
(dokumentace bude doplněna)

Územní studie lokality Padělky II
(dokumentace bude doplněna)

česky english