Menu Hledat

Výběrové řízení - Agenda sociálně-právní ochrana dětí

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na sociálním odboru MěÚ Hustopeče

REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
/AGENDA SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ/

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně vyšší odborné, popř. vysokoškolské, vždy v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- praxe v sociální, popř. právní oblasti vítána
- znalost platných legislativních předpisů výhodou
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 2. Platová třída 10.

Nástup:
09/2018, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče


Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – sociální odbor“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz


Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 17.07.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

česky english