Menu Hledat

Činnost

Mgr. Dana Prajková

vedoucí odboru dopravy
dopravni@hustopece.cz
tel.: 519 441 071, 724 168 691

kontaktní seznam zaměstnanců celého odboru
formuláře a informace odboru
územní působnost odboru

Monitor přepážek
Objednávkový systémÚřední dny odboru dopravy pro styk s veřejností jsou pondělí a středa od 08.00 hod. do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 08:00 hod. do 14:00 hod. (mimo polední přestávku od 12.00 hod. do 12.30 hod.)

 • rozhoduje o povolení připojení pozemní komunikace k silnicím II. a III. třídy, rozhoduje o povolení připojení sousední nemovitosti k silnícím II. a III. třídy,
 • rozhoduje o uzavírkách silnic II. a III. třídy a nařizuje objížďky,
 • rozhoduje o zvláštním užívání silnic II. a III. třídy (překopy, protlaky, ukládání inženýrských sítí do silnic, pořádání sportovních, kulturních a náboženských akcí),
 • rozhoduje o provádění staveb v ochranném pásmu silnic II. a III. třídy,
 • vykonává státní dozor na silnicích II. a III. třídy,
 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, a veřejně přístupných účelových komunikací,
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací pro město Hustopeče,
 • vede Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, uděluje a odnímá oprávnění řidiče taxislužby, vydává průkazy řidiče taxislužby a výpisy z evidence vozidel taxislužby,
 • vydává registrace k provozování autoškol, provádí změny registrace,
 • schvaluje výcviková vozidla pro jejich použití k výcviku v autoškole,
 • provádí přezkoušení profesní způsobilosti řidiče,
 • zajišťuje provedení zkoušek odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění,
 • provádí přezkoušení způsobilosti držitelů řidičského oprávnění (zdravotní způsobilost, odborná způsobilost),
 • pořádá dopravně výchovné akce v rámci BESIP,
 • zajišťuje ve spolupráci se školami pořádání akcí, které vedou ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, především ve vztahu k mládeži,
 • uděluje oprávnění a vydává osvědčení k provozování stanic měření emisí,
 • řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na úseku dopravy a na úseku silničního hospodářství, na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
 • řeší přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku, na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi na území města Hustopeče,
 • řeší ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány,
 • řeší přestupky na úseku silniční dopravy (druh dopravy taxislužba),
 • vypracovává výpisy z evidence přestupků na žádost policie a soudu,
 • vypisuje a vydává příslušné registrační doklady k vozidlům,
 • provádí změny v registru vozidel, rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápisu zániku silničního vozidla,
 • vydává oprávněným osobám data z registru vozidel,
 • vydává registrační značky, registrační značky na přání a tabulku s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu,
 • rozhoduje o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezených a jednotlivě vyrobených silničních vozidel,
 • povoluje přestavby silničních vozidel,
 • provádí změny a doplňky v registru řidičů,
 • rozhoduje o udělení a rozšíření řidičského oprávnění,
 • rozhoduje o podmínění, omezení, odnětí a pozastavení řidičského oprávnění,
 • rozhoduje o zrušení podmínění nebo omezení řidičského oprávnění,
 • vydává žadatelům řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče, paměťové karty řidiče, paměťové karty vozidla a servisní paměťové karty,
 • provádí výměnu řidičských průkazů Evropských společenství a řidičských průkazů vydaných cizím státem,
 • rozhoduje o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu,
 • provádí výdej dat z registru řidičů,
 • rozhoduje o námitkách proti provedenému záznamu bodů v registru řidičů,
 • zaznamenává a eviduje oznámení o uložení pokuty v blokovém řízení za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za který byla uložena pokuta vyšší než 1.000 Kč, nebo za který lze uložit body v bodovém hodnocení řidiče,
 • zaznamenává a eviduje pravomocné rozsudky soudu a pravomocné rozhodnutí správního orgánu, kterým byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel,
 • rozhoduje o vrácení řidičského oprávnění,
 • uděluje výjimky z dopravního značení,
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy a na místních komunikacích,
 • provádí státní odborný dozor v silniční dopravě (druh dopravy taxislužba) dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
 • provádí státní odborný dozor na úseku autoškol,
 • provádí státní odborný dozor na úseku SME,
 • projednává v prvním stupni přestupky provozovatelů autoškol,
 • kontroluje dopravní značení v k. ú. města Hustopeče a podává podněty k nápravě,
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

Informace o zpracování osobních údajů
dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Městský úřad Hustopeče zpracovává identifikační údaje žadatelů v rozsahu uvedeném v zákoně nebo dle registrace na základě sdělení žadatele nebo jiného správce.
Formulář k plnění povinnosti správce stanovit účel, prostředky a způsob zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [XLS 43kB]


Pro účely:
 • zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů
 • zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zpracováno na základě oznámení a registrace:
 • evidence vydaných rozhodnutí

Informace k oblasti taxislužby:
Zásadní informace k oblasti taxislužby naleznete i na stránkách Ministerstva dopravy http://www.mdcr.cz/Dokumenty?mssff=Taxislu%C5%BEba


Za obsah této stránky zodpovídá:Mgr. Dana Prajková
česky english deutsch