Menu Hledat

Hledáme kolegu na odbor Územního plánování

23. 8. 2021 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování, s dobou určitou – zástup za mateřskou dovolenou

Referent státní správy a samosprávy

/Agenda Územního plánování/

Pracovní náplň:

Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku územního plánování, pořizování územně plánovacích dokumentací a vydávání závazných stanovisek, apod.

Požadujeme:

 • splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů – státní občanství ČR, příp. cizí státní občan, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
 • trestní bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
 • znalosti geografických informačních systémů a platných legislativních předpisů výhodou
 • komunikativnost a vysoká úroveň vystupování a ústního a písemného projevu
 • výborné znalosti práce s PC
 • řidičský průkaz B – aktivní řidič

 

Požadavky na kvalifikaci dle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění („stavební zákon“) :

Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti splňuje úředník nebo fyzická osoba, která má osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu a splňuje kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle stavebního zákona; ustanovení zvláštního právního předpisu o vydávání osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání se nepoužije.

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru podle zvláštního právního předpisu.

Kvalifikační požadavky vzdělání a praxe splňuje dále fyzická osoba, která má

a) vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 18 měsíců praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě (dále jen "odpovídající praxe"),

b) vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe, nebo

c) vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním, jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

 

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10.

Nástup: předpoklad 11/2021, popř. dle dohody

Nabízíme:

 • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
 • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
 • příspěvek zaměstnavatele na stravování
 • možnost stravování v místě pracoviště
 • příjemné pracovní prostředí
 • pružnou pracovní dobu
 • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – územního plánování“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky 
tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 10.09.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS
česky english deutsch