Konkurz na pracovní místo Ředitele/Ředitelky ZŠ

Rada města Hustopeče ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo

Ředitele / Ředitelky
základní školy Hustopeče
Komenského 163/2, 693 01 Hustopeče, okres Břeclav
příspěvková organizace

Požadavky:
- předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
- znalost školské problematiky a předpisů
- organizační a řídící schopnosti

K přihlášce uchazeč přiloží:
- osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, tel. spojení, datum a podpis uchazeče)
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení
o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení)
- doklady o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)
- strukturovaný profesní životopis
- písemnou pedagogickou koncepci a koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 2 měsíců)
- originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 08/2024, popř. dle dohody

Obálku je nutné označit heslem „Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Komenského - neotvírat“

Přihlášku s uvedenými doklady doručte v zalepené obálce na adresu:

Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 29.07.2024 do 12:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.