Výběrové řízení - Agenda přestupků

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na pracovní místo na odboru přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče – zástup za mateřskou dovolenou

Referent / Referentka

státní správy a samosprávy

/agenda přestupků/


Pracovní činnosti na této pozici spočívají především v provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich.

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

- bezúhonnost

- vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, nejlépe z oboru právo nebo veřejná správa

- znalost platných legislativních předpisů výhodou

(zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, aj.)

- dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti

­- samostatnost, přesnost a spolehlivost

- analytické myšlení

- praxe v oboru přestupkového nebo správního práva výhodou

- výborné znalosti práce s PC

- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10.

Nástup: předpoklad 06-07/2023, popř. dle dohody

Nabízíme:

  • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu

  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

  • příspěvek zaměstnavatele na stravování

  • příspěvek na dopravu - parkovací karta

  • flexi pasy

  • možnost stravování na pracovišti

  • příjemné pracovní prostředí

  • pružnou pracovní dobu

  • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – agenda přestupků“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 09.06.2023 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.