Menu Hledat

Výběrové řízení - Agenda živnostenského úřadu

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na pracovní místo na živnostenském úřadě MěÚ Hustopeče

Referent / Referentka

státní správy a samosprávy

/Agenda živnostenského úřadu/

Pracovní činnosti na této pracovní pozici spočívají ve výkonu státní správy v oblasti živnostenského úřadu, především se jedná o registrace na úseku živností volných, vázaných, řemeslných a koncesovaných, změny v registraci, poradenství podnikatelům, kontrolní činnost a řešení přestupků na úseku živnostenského podnikání.

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

- bezúhonnost

- vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, nejlépe z oboru veřejná správa

- znalost platných legislativních předpisů výhodou

(zákon 455/1991 Sb., živnostenský zákon, zákon 500/2004 Sb., správní řád)

- dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti (v ústním i písemném projevu)

­- samostatnost, přesnost a spolehlivost

- praxe z oblasti veřejné správy vítána

- výborné znalosti práce s PC

- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.

Platová třída 10.

Nástup: 01/2022, popř. dle dohody

Nabízíme:

  • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu

  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

  • příspěvek zaměstnavatele na stravování

  • možnost stravování v místě pracoviště

  • příjemné pracovní prostředí

  • pružnou pracovní dobu

  • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – živnostenský úřad“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová, vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 09.12.2021 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

česky english deutsch