Menu Hledat

Výběrové řízení - Právník

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na majetkoprávním odboru MěÚ Hustopeče

Právník

Pracovní místo zahrnuje především tyto činnosti:
Výkon komplexních právních činností státní správy a samosprávy, např. zpracovávání návrhů smluv při nakládání s majetkem města, vypracovávání obecně závazných vyhlášek, nařízení města i interních předpisů, příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek, apod..

Požadujeme:
- bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské s právním zaměřením
- praxi nejlépe z oblasti občanského a obchodního práva
- dobré komunikativní schopnosti
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
v platném znění. Platová třída 11.

Nástup:
předpoklad 05/2019, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Právník“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 22.03.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. Předpokládaný termín ústního pohovoru je plánován na 27.03.2019 po 12:00 hodině.

česky english deutsch