Výběrové řízení - Referent/Referentka státní správy a samosprávy - agenda přestupků

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na pracovní místo na odboru přestupků a silničního hospodářství MěÚ Hustopeče

REFERENT / REFERENTKA
STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
/AGENDA PŘESTUPKŮ/


Pracovní činnosti na této pozici spočívají především v provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich.

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- bezúhonnost
- vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, nejlépe z oboru právo nebo veřejná správa
- znalost platných legislativních předpisů výhodou
(zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, aj.)
- dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti
­- samostatnost, přesnost a spolehlivost
- analytické myšlení
- praxe v oboru přestupkového nebo správního práva výhodou
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10.

Nástup: 06/2024, popř. dle dohody

Nabízíme:
· možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- flexi pasy
· možnost stravování na pracovišti
· příjemné pracovní prostředí
· pružnou pracovní dobu
· pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Referent / referentka státní správy a samosprávy – agenda přestupků“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky,tel.: 519 441 031, 725 506 392,e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 21.05.2024 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.