Výběrové řízení - Strážník Městské policie Hustopeče

starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

STRÁŽNÍK
MĚSTSKÉ POLICIE HUSTOPEČE

Požadujeme:
- státní občanství ČR
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- praxi nejlépe u MěP
- platné osvědčení strážníka MěP výhodou
- zbrojní průkaz výhodou
- komunikativní schopnosti
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- motivační dopis
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 1.
Platová třída 7.

Předpokládaný nástup: 08/2024, popř. dle dohody

Nabízíme:
· možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- flexi pasy
· možnost stravování na pracovišti
· příjemné pracovní prostředí
· pružnou pracovní dobu
· pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
„Výběrové řízení – Strážník MěP“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová
vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 24.07.2024 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.