Menu Hledat

Výzva č. 11/2016 Národního programu Životního prostředí - podpora čištění odpadních vod DČOV

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“).

Cíle Výzvy

Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komunálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod (dále jen „DČOV“) do kapacity 50 EO, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možnost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV.

Oprávnění příjemci podpory

Obce;

Dobrovolné svazky obcí;

Obchodní společnosti vlastněné z více než 50 % majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty;

Spolky dle § 54 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.

Termíny Výzvy

Žádosti je možné podat v období od 1. 11. 2016 do 30. 11. 2017, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Období realizace

Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 31. 12. 2020.

Výše podpory

Maximální výše dotace na jednu DČOV pro kapacitu:

 1 – 5 EO ční 100 tis. Kč;

 6 – 15 EO ční 170 tis. Kč;

Bližší informace a celý text k výzvě č. 11/2016 Národního programu Životního prostředí naleznete zde Výzva č. 11/2016

www.sfzp.cz, Zelená linka pro žadatele o dotace: 800 260 500, e-mail: dotazy@sfzp.cz

česky english deutsch