Menu Hledat

Rozšíření sběrného dvoru

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - fondem ESIF (Evropské strukturální a investiční fondy), v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Název projektu:
Rozšíření sběrného dvora ve městě Hustopeče
Prioritní osa: 05.3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000499
Zahájení realizace projektu: 15.8.2016
Datum ukončení projektu: 31.5.2017
Celkové výdaje na projekt (v Kč):
4.128.228,00
Výše dotace z rozpočtu ESIF (v Kč): 3.508.993,80 (85 %)

Nově vytvořená kapacita systémů separace a svozu všech odpadů: 383 t/rok

Předmětem podpory je rozšíření sběrného dvora na území města Hustopeče. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity systémů separace svozu všech odpadů.

               

česky english