Menu Hledat

Velké Němčice

Návrh zadání územního plánu Velké Němčice
Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Velké Němčice (PDF 450kB)
Textová část (PDF 150kB)
Územní plán sídelního útvaru Velké Němčice- právní stav po změně č. 4
Účinnost 2017
Textová část (PDF 300kB)
1 Hlavní výkres (PDF 7600kB)
9 Veřejně prospěšné stavby, asanace (PDF 1900kB)
Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice
Účinnost 2017
Řešení dílčí změny je dokumentováno ve výřezech výkresů, kde dochází ke změně:
  A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 400kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
  1a. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 300kB)
  1b. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 350kB)
  1c. Hlavní výkres – Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 100kB)
  9. Veřejně prospěšné stavby, asanace (PDF 100kB)
  II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VELKÉ NĚMČICE
  A TEXTOVÁ ČÁST (PDF 1350kB)
  GRAFICKÁ ČÁST
  8a. Vyhodnocení záborů ZPF (PDF 250kB)
  8b. Vyhodnocení záborů ZPF (PDF 250kB)
Opatření obecné povahy (PDF 600kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 4 ÚPN SÚ Velké Němčice (PDF 600kB)

Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice Schváleno 2009
A.Textová část (PDF 400kB)
Řešení dílčí změny je dokumentováno ve výřezech výkresů, kde dochází ke změně
Legenda k návrhu využití území sídla a krajiny (PDF 900kB)
DÍLČÍ ZMĚNY Č. 3.01, 3.02, 3.05
  Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny - schválený územní plán sídelního útvaru + změny č. 1 a 2 (PDF 250kB)
  Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 600kB)
DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.03
  Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny - schválený územní plán sídelního útvaru + změny č. 1 a 2 (PDF 150kB)
  Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 500kB)
DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.04
  Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny - schválený územní plán sídelního útvaru + změny č. 1 a 2 (PDF 250kB)
  Hlavní výkres - Návrh využití území sídla a krajiny (PDF 600kB)
A.Textová část - odůvodnění (PDF 150kB)
DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.01, 3.02, 3.05
  Vyhodnocení záboru ZPF (PDF 450kB)
DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.03
  Vyhodnocení záboru ZPF (PDF 350kB)
DÍLČÍ ZMĚNA Č. 3.04
  Vyhodnocení záboru ZPF (PDF 350kB)
Opatření obecné povahy (PDF 4300kB)
Registrační list (PDF 50kB)
Oznámení o vydání změny č. 3 ÚPN SÚ Velké Němčice (PDF 100kB)
Změna č. 2 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice Schváleno 2006
A. Textová část
  1. Průvodní zpráva včetně regulativů (PDF 3900kB)
B. Grafická část
  Lokalizace změn (PDF 800kB)
  1. Návrh využití sídla a krajiny (PDF 1150kB)
   Legenda k výkresu č. 1 (PDF 850kB)
  2. Urbanistické řešení - výřez A (PDF 1900kB)
  2. Urbanistické řešení - výřez B (PDF 1000kB)
   Legenda k výkresu č. 2 (PDF 850kB)
  3. Dopravní řešení
  4. Zásobování vodou
  5. Odkanalizování
  6. Zásobování el. energií, spoje
  7. Zásobování plynem
  8. Vyhodnocení záboru ZPF, PUPFL
  9. Veřejně prospěšné stavby, asanace
Registrační list (PDF 200kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kteoru se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Velké Němčice č. 1/2000 ze dne 23.11.2000 o závazných částech změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice (PDF 250kB)
Změna č. 1 územního plánu sídelního útvaru Velké Němčice Schváleno 2000
1A. Návrh využití území sídla a krajiny - část A (PDF 19800kB)
1B. Návrh využití území sídla a krajiny - část B (PDF 20300kB)
česky english