Základní škola Hustopeče, Nádražní 4

Nádražní 4, 69301 Hustopeče
Adresář Vzdělávání
Web: www.zs-nadrazni.cz
Telefon: +420 515 266 420
E-mail: skola@zs-nadrazni.cz
Provozovatel: Město Hustopeče

Úplná základní škola s devíti postupnými ročníky a plně odborně kvalifikovaným pedagogickým sborem.

Školu navštěvuje cca 300 žáků, jedná se tedy o středně velkou školu, kde je výhodou větší přehled o žácích, snažíme se proto o kvalitní vzájemné vztahy ve spojitosti žák – žák nebo žák – pedagog.

Škola se zaměřuje se na efektivní výuku jazyků, podporuje zapojení informačních a komunikačních technologií do výuky, klade důraz na výuku tělesné výchovy.

Škola zavádění nové metody a formy výchovně vzdělávací práce (projektové vyučování, skupinová práce, mezipředmětové vazby apod.) a klade důraz na samostatnost žáků.

Učební plán (týdenní časová dotace vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících) je každoročně upravován podle podmínek a možností školy s ohledem na potřeby žáků.

Výuka cizích jazyků probíhá od 3. ročníku, od 1. ročníku v zájmovém kroužku nebo v rámci nepovinného předmětu Anglický jazyk hrou.

Od 7. ročníku je do učebního plánu zařazen 2. cizí jazyk a povinně volitelné předměty, které vyplývají ze zájmu a zaměření žáků.

Provozujeme školní družinu, ranní od 6.30 hod a odpolední do 16.15 hod. Družina disponuje vlastními moderními prostory.

Pozornost je věnována protidrogové prevenci (besedy, semináře, protidrogový program školy).

Vybavenost školy: Prostorná tělocvična, venkovní sportovní areál • Posilovna • Školní hřiště • Počítačová učebna s 25 PC • Multimediální počítače • Učebny s interaktivní tabulí • Nová učebna chemie a fyziky • Velké prostorné chodby • Kantýna • Hřiště pro školní družinu • Školní kuchyňka

Aktivity: • Mezinárodní projekty eTwinning • Projektové vyučování ve škole • Vánoční besídky • Vystoupení na akcích města • Zdravý životní styl • Výuka plavání zpravidla ve 3. ročníku • Škola v přírodě • Lyžařský výcvikový kurz • Zahraniční zájezdy


Ukázat na mapě uložit vizitku vcard