Z jednání zastupitelstva: zvýšení poplatku za odpad i nové ulice

15. 11. 2019 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvrtek 14. listopadu sešlo na své VIII. schůzi. Starostka Hana Potměšilová přítomným oznámila, že město získalo dotaci na nástavbu MŠ Sídliště, která umožní navýšit kapacitu školky o dvě třídy.


· Doprava v ulici Alšova
Starostka dále informovala o tom, že ve středu 13.11. proběhlo veřejné slyšení s obyvateli ulice Alšovy. To bylo svoláno na podnět petice sepsané kvůli dopravním problémům v této ulici. Bylo dohodnuto, že město nechá zpracovat jednoduchý model střídavého stání, o jeho uskutečnění se bude následně jednat. Množství aut, která projíždějí ulicí Alšovou, by se mělo významně snížit po dokončení rekonstrukce ulice Tábory a vybudování propojky ulic Údolní a Generála Peřiny. Obě budou hotové do konce roku.
· Vodovod v ulici Pitnerova
V ulici Pitnerova bude 26.11.2019 kolaudován nový vodovod, poté by měly být přípojky plně funkční.
· Dům po paní Nohelové patří městu
V úterý 12.11. došlo k zápisu do katastru nemovitostí, čímž se město stalo majitelem domu po paní Nohelové. V nejbližších letech se tu nepočítá s rozsáhlými investicemi.
· Rozšíření ČOV
Starostka dále přítomné informovala, že po dohodě s VaKem město zažádá Jihomoravský kraj o dotaci na projektovou dokumentaci na rozšíření čistírny odpadních vod. Odhad investice je 60 – 80 milionů korun.
· Zasíťování lokality za ulicí Gen. Peřiny
V posledních dnech přišlo několik dotazů ohledně pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě za ulicí Gen. Peřiny. Město vysoutěžilo zhotovitele projektové dokumentace na zasíťování pozemků, rozvržení prostoru a členění pozemků bude známo teprve po realizaci této projektové dokumentace. Inženýrské sítě budou v ideálním případě realizovány v roce 2021.
· Vznik komise pro dopravu
Starostka oznámila, že od ledna vznikne komise rady města pro dopravu, protože přibývají problémy, týkající se této oblasti.

Noví členové kontrolního výboru
V úvodu jednání se na návrh zastupitele Libora Sadílka kontrolní výbor rozšířil o Milana Poula a Petra Herzoga, výbor tak bude mít 9 členů.

Směna pozemků s Westfalií
Zastupitelstvo schválilo směnnou smlouvu s doplatkem se společností Westfalia Metal, s.r.o., na pozemky v lokalitě za touto firmou. Za tuto směnu společnost doplatí necelých 8 milionů korun. Město tímto získá zpět prostředky, které v roce 2015 investovalo do nákupu strategického pozemku. Část si ponechalo pro potřebnou dopravní infrastrukturu a zbytek nabídlo společnostem Westfalia a Linden.

Směna pozemků s Lesy ČR
Zastupitelé schválili záměr směny pozemku, které město za tímto účelem získalo v katastrálním území Kurdějova, za pozemek vedle stávající ČOV potřebný k jejímu budoucímu rozšíření.

Dar Nemocnici Hustopeče
Město daruje Nemocnici Hustopeče 100 tisíc korun na pořízení zástěn na LDN, příspěvek pokryje asi 20 procent nákladů.

Zvýšení poplatku za odpad
Zastupitelé souhlasili se zvýšením poplatku za svoz tuhého komunálního odpadu, který byl v Hustopečích dosud v podprůměrné výši. Od nového roku se bude platit 600 Kč za osobu a rok. Podle platné legislativy by město mohlo požadovat až 750 korun a ani to by náklady na likvidaci odpadů nepokrylo. Osvobozeny od poplatku budou nově děti do ukončení prvního roku života. Kvůli lepšímu přehledu o množství odpadu budou od dubna 2020 vyváženy pouze popelnice s nalepeným čárovým kódem.

6. rozpočtové opatření města v roce 2019
Příjmy a výdaje byly navýšeny o 474 tisíc korun. Rozpočtové opatření v příjmové části obsahuje mj. snížení částky za přestupky v dopravě o 2 miliony korun, naopak příjmy z organizační složky MaK byly dle reálného stavu navýšeny, stejná výše je u této složky i ve výdajové části. Ve výdajích rozpočtu byly provedeny úpravy v souladu se schválenými smlouvami na investice. Nově je zařazena rezerva na retenční nádrž pro Městské služby. Tam jsou výdaje mimo výdajů na projektovou dokumentaci vázány na získání dotace.

Nové ulice v lokalitě Křížový vrch
Představitelé města souhlasili s vytyčením nových ulic v lokalitě Křížový vrch. Ulice Kapitána Jaroše bude prodloužena a vedle vzniknou čtyři nové ulice, které budou napojeny na stávající uliční síť. Na jaře zde bude dokončeno zasíťování a začne výstavba.

Podrobný zápis z jednání zastupitelstva najdete na webu města a v Hustopečských listech. Příští zasedání zastupitelstva města je plánováno na 19. prosince 2019.

-kam-

 

odebírejte přes RSS