Co nového v MAPu? Místní akční plán vzdělávání se stále rozvíjí

8. 11. 2023 · 2 minuty čtení · 4 fotografie

Místní akční plán vzdělávání neboli MAP, je projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Hlavní myšlenka projektu je zaměřena na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformální vzdělávání. Projekt MAP na území Hustopečska vstoupí 1.12.2023 již do čtvrté fáze a naváže tak na úspěšnou realizaci projektů MAP I - MAP III. 

Hlavním cílem MAP je i nadále podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání v místě zaměřená zejména na společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce. Důraz je kladen na podporu spolupráce škol, vzdělávacích a kulturních center (např. školských zařízení, místních knihoven, muzeí, mimoškolních vzdělávacích a kulturních center zřizovaných nestátními neziskovými organizacemi) a zaměstnavatelů v rozvoji gramotnosti a klíčových kompetencí dětí a žáků. Součástí bude i podpora aktivit vedoucích k podpoře dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku.

Očekávaným výstupem místního akčního plánu bude opět dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategický rámec MAP do roku 2028, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Všechny oficiální informace o dokumentech MAP, o výstupech z jednání řídícího výboru, realizačního týmu i pracovních skupin, jakož i všechny kontakty na členy RT, najdete na webové stránce projektu www.maphustopecsko.cz.Aktuálně upozorňujeme všechny aktéry, že otevíráme Strategický rámec MAP k doplnění nových investičních záměrů MŠ, ZŠ, ZUŠ a CVČ. Zařazení akce, která byla schválena zřizovatelem, do tohoto seznamu, je nezbytnou podmínkou pro to, aby žadatelé získali finanční podporu k jejich realizaci z IROP či jiných dotačních titulů.

I nadále vítáme každý dobrý nápad z řad rodičů dětí a žáků, ale i od široké veřejnosti. Sledujte www.nasenastenka.cz, pište na kontaktní maily, které najdete na oficiálním webu projektu www.maphustopecsko.cz, nebo na facebooku: https://www.facebook.com/nasenastenka

Michaela Hradilová,
odborný konzultant projektu

odebírejte přes RSS