Díl 5.: Odbor životního prostředí

31. 8. 2017 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

V pátém díle našeho seriálu o Městském úřadu Hustopeče vám představíme agendu zaměstnanců Odboru životního prostředí. Odbor životního prostředí má pět zaměstnanců, do jejichž náplně práce spadá devět zákonů. Ty se zabývají ochranou přírody, lesním a vodním hospodářství, ovzduším, odpady, myslivostí, rybářstvím, ochranou zemědělského půdního fondu a ochranou zvířat proti týrání. „Ve všech těchto úsecích se vyjadřujeme a rozhodujeme o věcech, které se týkají státní správy v rámci Hustopečí jako obce s rozšířenou působností,“ dodal vedoucí odboru Vilém Vyhnálek.
Do agendy vedoucího odboru spadá mimo jiné myslivost, kromě vydávání loveckých lístků, a částečně i úsek vodního hospodářství. „Jedná se zejména o ekologické havárie, kde může být ohrožen zdroj povrchové i podzemní vody. Hasiči nás volají k haváriím na silnicích a nařizujeme původcům likvidaci,“ upřesnil Vyhnálek. Zaměstnanci odboru se také podílí na vytváření povodňových plánů. „Díky dotaci byl po Hustopečích zapojen bezdrátový rozhlas a také pořízeny povodňové plány pro celé ORP Hustopeče. Získali jsme i srážkoměr a hlásný profil, který měří průtok Štinkovky. Máme tak včasné varování, kdyby mělo dojít k ohrožení města a okolí,“ dodal Vyhnálek.
Úsek odpadového hospodářství a ochranu ovzduší má na starosti Ondřej Němeček. „Zde se práce nejvíc týká vydávání závazných stanovisek pro potřeby územních stavebních řízení a uvedení staveb do trvalého provozu,“ řekl Němeček. Jedná se převážně malé zdroje znečišťování ovzduší, jako jsou například plynové kotle či krbová kamna. V rámci odpadového hospodářství se stále vylepšuje systém sběru odpadu ve městě. „Podnikáme řadu akcí, abychom motivovaly domácnosti ke třídění odpadu. Podíleli jsme se na zavedení sběru biologicky rozložitelného odpadu a nedávno jsme rozšířili nabídku o kontejnery na použité kuchyňské oleje. Jsou opravdu hojně využívané,“ doplnil Němeček.
Do agendy Petra Berky spadá lesní hospodářství, částečně zákon o rybářství a ochrana přírody a krajiny. „Občané nejčastěji žádají o povolení na kácení dřevin rostoucích mimo les,“ řekl Berka. Také posuzuje a vydává stanoviska k zásahům na lesních pozemcích nebo v ochranném pásmu lesa, ustanovuje rybářské stráže a projednává přestupky v rybářství nebo vůči zákonu na ochranu zvířat proti týrání. „Společně se Státní veterinární správou jezdíváme na místní šetření, kde se posuzuje, zda nedochází k týrání,“ upřesnil Berka.
Naopak vodní hospodářství je náplní práce Jany Hönigové. Ta, stejně jako ostatní zaměstnanci Odboru životního prostředí, tráví část pracovní doby v terénu. Chodí například na kolaudace a na stavební dozory. „Většinou zpracovávám žádosti o stavební povolení vodních děl jako jsou studny, kanalizační stoky, vodovodní řady nebo čistírny odpadních vod,“ řekla Hönigová. Trendem v oblasti vodního hospodářství jsou právě domácí čistírny odpadních vod v místech, kde není možnost napojení na kanalizaci. Také je zájem o využívání dešťové vody v domácnostech, který podpořil dotační program Dešťovka. „Lidé se snaží dešťovou vodu maximálně používat a ptají se na možnosti,“ dodala Hönigová.
Pavlína Prátová vyřizuje vydávání rybářských a loveckých lístků a stará se o ochranu Zemědělského půdního fondu. Součástí fondu jsou pozemky obdělávané nebo pozemky dočasně neobdělávané, patří sem například orná půda, sady či vinice. „S tím souvisí vydávání souhlasu s odnětím a následné vydávání rozhodnutí o odvodech. S odnětím se setká každý, kdo má v plánu postavit si například dům, protože souhlas s odnětím se musí dokládat na stavební úřad před získáním stavebního povolení,“ vysvětlila Prátová.
Zaměstnanci Odboru životního prostředí se snaží podporovat ekologii a pomáhat i jinak. Podíleli se například se Spolkem všehoschopných na výrobě ptačích budek, které byly posléze umístěny ve vytipovaných lokalitách. Dnes jsou domovem řady ptáků. Na jaře se také pravidelně vydávají na sběr odpadků, letos uklízeli v okolí rybníků.
V příštím díle tohoto seriálu vám představíme zaměstnance Sociálního odboru Městského úřadu Hustopeče.

-ves-

 

odebírejte přes RSS