Díl 6.: Sociální odbor

4. 10. 2017 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

V šestém díle našeho seriálu o Městském úřadu Hustopeče vám představíme zaměstnance a agendu Sociálního odboru.Na Sociálním odboru města Hustopeče pracuje 13 zaměstnanců, z toho osm je přímo v budově úřadu a zbylých pět zaměstnanců působí v rámci Penzionu a Pečovatelské služby. Stěžejní agendy odboru se zabývají sociálně-právní ochranou dětí, sociální prací ve městě, kurátorstvím a provozováním Penzionu pro důchodce. „Na úřadě vykonáváme většinou práci státní správy a na Penzionu samosprávy – ubytování seniorů a pečovatelskou službu,“ doplnil vedoucí odboru Tomáš Laz. Pečovatelská služba poskytuje úkony zejména nesoběstačným klientům, kteří se o sebe nedokáží postarat, žijí ve své domácnosti a nechtějí nebo nemohou odejít do sociální pobytové služby. Zájem o tuto službu enormně vzrůstá, v současnosti ji využívá přes 80 seniorů. „Jedná se hlavně o rozvoz obědů, zajištění osobní hygieny, nákupu či vyprání prádla,“ dodal Laz. Vedoucí Laz je také koordinátorem komunitního plánování sociálních služeb. „Pokud zjistíme, že nějaká sociální služba tady v regionu silně absentuje, tak děláme kroky k tomu, abychom zjistili, zdali je opravdu potřebná a pokud je, tak se ji snažíme zavést,“ vysvětlil. Poslední takto zavedenou sociální službou jsou sociálně-terapeutické dílny v Brumovicích.
Sociálně-právní ochranu dětí vykonává pět sociálních pracovnic - Antonie Koblihová, Bohdana Kezniklová, Zuzana Frýbertová, Ivona Blažková a Pavla Formanková. „Máme mezi sebe rozdělené obce a v nich zabezpečujeme veškerou péči o rodinu a děti,“ řekla Antonie Koblihová. Tato péče se dá rozdělit do tří kategorií. První se zabývá krizovými situacemi v rodině a řeší výchovné, vzdělávací a zdravotní problémy. Druhá se týká trestně-právní problematiky a třetí kategorie pokrývá náhradní rodinnou péči. „Ta se zabývá dlouhodobou pěstounskou péčí, pěstounskou péčí na přechodnou dobu a adopcí. Klient se na nás může obrátit a my mu pomůžeme s administrativou. Provedeme i vlastní šetření v rodině a formuláře předáme na Krajský úřad Brno, kde se rozhoduje o zařazení do evidence vhodných náhradních rodičů,“ doplnila Koblihová.
V trestně-právní oblasti pracují zaměstnankyně jako sociální kurátorky pro děti. Většinou jde o děti, které mají nějaké výchovné problémy, jako záškoláctví, požívání drog nebo konají přestupky. „V těchto případech se účastníme řízení na policii, u soudu nebo u správních orgánů, které řeší přestupky. Také při řešení těchto problémů spolupracujeme s rodiči, rodinou, ale i s dalšími zařízeními“ vysvětlila Zuzana Frýbertová.
Kategorie sociálně-právní ochrany dětí řeší krizové situace v rodině. Rodiny mohou sociální pracovnice oslovit přímo nebo je kontaktují soudy, když je ustanoví soudním opatrovníkem k zastupování dítěte v soudním jednání. „Poté se můžeme k dané situaci vyjadřovat, podávat návrhy, připomínky a podněty. Pracujeme s rodinami, které se ocitnou v nějaké tíživé rodinné situaci. Dítě zastupujeme do vynesení rozsudku,“ řekla Ivona Blažková.
Poměrně novou agendu má na starosti Pavel Furch. Mohou se na něj obracet všichni lidé, kteří se ocitnou v tíživé sociální situaci. „Pomáhám například seniorům hledat domov seniorů či různá další pobytová zařízení. Také dospělým hledat azylové domy či vyřizovat sociální dávky,“ řekl Furch. „Vydávám i euroklíče, které jsou pro zdravotně postižené a dostanou se s nimi na všechny veřejné záchodky, které jsou označeny logem euroklíče,“ dodal. Spolu s Michalem Vejpustkem se spolupodílí na agendě městských bytů s regulovaným nájmem. Jedná se o ubytovnu Mostař, která má 20 bytů a slouží jako domov pro sociálně slabé. Má dvě části, jeden vchod pro matky s dětmi a druhý pro standartní nájemníky. Dále šest startovacích bytů. „Jsou určené pro mladé rodiny a velmi žádané. Maximální doba nájmu je dva roky,“ doplnil Vejpustek. Město dále vlastní šest bytů v ulici Smetanově, kde jsou ubytovaní dlouhodobí nájemníci. „Pracuji jako styčný důstojník v předávání informací o haváriích, stavu bytů, problémech mezi nájemníky a městem. Také vše zajišťuji administrativně a předkládám radě města žádosti o byt,“ doplnil Vejpustek.
Zaměstnanci sociálního odboru pořádají, mimo svou pracovní náplň, také řadu akcí, které mají informovat o službách v regionu nebo pomoci tam, kde je to potřeba. Řeč je o Dni sociálních služeb a Kabelkománii. Dále připravují akce na Penzionu a pro děti ze sociálně slabých rodin. „Pro děti děláme předvánoční večírek, kde dostanou dárky, které jsme pro ně vybrali v rámci městského úřadu. Také pro tyto děti pořádáme tábor,“ dodal Laz.
V příštím díle vám představíme agendu a zaměstnance Stavebního úřadu.

-ves-

 

odebírejte přes RSS