Kantýna v ZŠ Nádražní je volná k pronájmu

12. 4. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Záměr města Hustopeče na pronájem nebytového prostoru

Město Hustopeče v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

v y h l a š u j e

záměr uzavření nájemní smlouvy – „KANTÝNY“

pro nebytový prostor o výměře 2,5m x 6 m umístěný vlevo od vchodu z dvorního traktu v objektu Základní školy na ul. Nádražní 175/4 umístěného na pozemku p.č. 1578/1 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, zapsaném na LV č. 10001 pro obec Hustopeče, k.ú. Hustopeče u Brna u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče.

 Písemné nabídky včetně uvedení navrhované výše nájemného doručte v zalepené obálce označené „Nabídka ‑ kantýna – NEOTVÍRAT“ do 10.05.2018 na adresu: Městský úřad Hustopeče, podatelna, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče. Město si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu i za jiných podmínek. Případné další informace, dotazy či jiné připomínky adresujte tamtéž nebo na tel. č. 519 441 034.

 Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče zastoupené starostkou PaedDr. Hanou Potměšilovou, tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a vyhlášení záměru schválila Rada města Hustopeče na své schůzi dne 10.04.2018.

 

 

odebírejte přes RSS