Na zastupitelstvu se přidělovaly první dotace z rozpočtu města

17. 2. 2017 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Zastupitelé se sešli na svém XX. zasedání ve čtvrtek 16. února 2017. Zabývali se změnami v územním plánu, udělováním dotací z rozpočtu města jiným subjektům nebo rozpočtovým opatřením. 

Protihluková stěna bude opravena nejdříve v roce 2018
Vedení města bylo seznámeno se studií protihlukové stěny, kterou nechalo vypracovat Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Studie diagnostikuje celou délku stávající stěny. Pouze asi 400 m odpovídá normě a více jak kilometr je v havarijním stavu. Před realizací oprav stěny je nutno dokončit administrativní a projektové práce, proto se plánuje nejdříve v roce 2018. 

Město Hustopeče plánuje kamerový systém
Umístění kamerového systému je dlouhodobým záměrem vedení města. Především kvůli posílení bezpečnosti v centru města a v kritických lokalitách (parkoviště, přechody). Vedení města se inspirovalo úspěšným provozem kamerového systému v Břeclavi a v Mikulově. Zastupitel Kamil Konečný podotkl, že by o vzniku tohoto systému mělo hlasovat zastupitelstvo. Zastupitelé se dohodli, že tomuto tématu bude věnována hlubší diskuze.  

Rozhodnutí o pořizování změny v územním plánu bylo schváleno  
Zastupitelé schválili rozhodnutí o pořizování změny č. 2 územního plánu, které jim doporučila ke schválení rada města dle návrhu Odboru regionálního rozvoje. Předmětem změny je například pozemek za Agrotecem a jeho prodloužení směrem k dálnici. Na pozemku je plánovaná výstavba uceleného areálu lehké strojní výroby. Dále byla vymezena plocha na parkoviště pro osobní automobily na Mandloňové stezce u Sportovní stáje Valkýra, která zůstane pozemkem města určeným pro veřejné parkování.  Došlo i k rozšíření rozlohy plánovaného nadregionálního biokoridoru ve směru na Starovičky ze šířky 20 m na 40 m. Zamítnut byl pouze radou nedoporučený návrh firmy Setra -Artes s.r.o., spočívající ve zrušení územní rezervy.     

Plán odpadového hospodářství města byl přijat
Zastupitelstvo schválilo plán odpadového hospodářství města Hustopeče. Náklady na sběr a svoz komunálního netříděného odpadu za rok 2015 činily 3,2 miliony korun. Počet poplatníků ve městě Hustopeče je 5880, skutečný náklad na jednoho obyvatele je 559 korun. Občané platí roční poplatek 448 korun. 

Vyhlášky týkající se spádových obvodů základních a mateřských škol nebudou upraveny  
Ministerstvo vnitra doporučilo neupravovat text obecně závazných vyhlášek města Hustopeče č. 3/2016 a 4/2016, kterými se stanoví školské obvody základních a mateřských škol zřízených městem Hustopeče. Dle doporučení zastupitelé rozhodli ponechat vyhlášky v původním stavu. 

Vyhláška o nočním klidu byla upřesněna 
Obecně závazná vyhláška města Hustopeče č. 2/2016 o nočním klidu byla upřesněna a doplněna o opakující se akce (plesy a tradiční zábavy, letní kino). Zastupitelé proto schválili novou podobu vyhlášky č. 1/2017, kterou se současně zrušila původní vyhláška. Stalo se tak na popud Ministerstva vnitra České republiky, které původní text rozporovalo. 

Směna pozemku pod plánovaným biokoridorem 
Vedení města má v úmyslu realizovat prvky ÚSES (územní ekologické stability) v lokalitě Křížový vrch. Jeden z prvků je dle návrhu umístěn na soukromém pozemku patřícím společnosti Zemos. Zastupitelé odsouhlasili záměr směny pozemku 1:1, aby mohly být všechny biokoridory umístěny na pozemcích města. 

Zastupitelé udělili první dotace z rozpočtu města jiným subjektům 
Zastupitelé rozhodli o přidělení dotací z rozpočtu města jiným subjektům. Toto přidělování probíhá ve dvou etapách, druhá se bude schvalovat na zastupitelstvu v září. Dotace ve výši 2,2 mil. korun se týkají těchto oblastí: sport, kultura, spolková činnost a sociální oblast. Komise rady města posoudily žádosti a navrhly, které subjekty by měly získat dotaci a v jaké výši. Tradičně putovala nejvyšší část peněz na podporu sportu v Hustopečích. Na druhou etapu přidělování dotací byla ponechána rezerva 300 tis. korun.   

Bylo schváleno 1. rozpočtové opatření pro rok 2017 
Celkové příjmy činí 150 507 tis. korun, celkové výdaje byly schváleny v objemu 206 288 tis. korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt úsporou z minulých let. Předložený rozpočet byl schválen po diskuzi zastupitelů se třemi úpravami. Jednou z nich je nechválení navrženého navýšení na činnost vnitřní správy, konkrétně na akreditovaná školení úředníků. Těch je třeba absolvovat 18 na jednoho zaměstnance v průběhu 3 let. Tím narůstají výdaje na státní správu. Zastupitelé uložili radě města, aby se zabývala tímto problémem a hledala efektivnější a levnější řešení. Další změnou bylo dočasné neschválení financování rekonstrukcí atletického a fotbalového stadionu a centra volného času Pavučina. Vzhledem k tomu, že proběhne prezentace těchto akcí, vyhradilo si zastupitelstvo města právo rozhodovat o financování až po podrobném seznámení se s akcemi. Finance, které nebyly schválené, byly přesunuty do rezerv na dotace a jiné akce. 

-ves-

odebírejte přes RSS