Pokračuje budování sítě biokoridorů v okolí Hustopečí

13. 6. 2019 · 2 minuty čtení · 5 fotografí · 1 video

Územní systém ekologické stability je jedním z nástrojů péče o přírodu, bývá nazýván zelenou páteří krajiny. „ Územní systém ekologické stability si můžeme představit jako nepřerušenou síť přes celé území naší republiky. Skládá se z biocenter, to jsou plošné prvky, které jsou pospojované biokoridory,“ vysvětlil Petr Berka z Odboru životního prostředí.


Vytváření souboru ekosystémů je zakotveno v zákoně a podílí se na něm stát, vlastníci pozemků i obce. Město Hustopeče v minulých letech vybudovalo lokální biokoridor v lokalitách Čtvrtě, Díly a Kamenec, na který loni v srpnu navázala další etapa. Samotnou realizaci předcházela dlouhá teoretická příprava. „V první řadě musí odborníci určit pozemky, ty se pak vymezí při pozemkových úpravách, dostane je do vlastnictví většinou město nebo příslušná obec. Poté je třeba zpracovat projekt výsadeb a zatravnění,“ přiblížil Berka.

Koncem května byly dokončeny práce v lokalitě Terasy a Kouty, kde budou mít přírodní plochy výraznou protierozní roli, dojde ke stabilizaci svažitých pozemků a zabrání se tím splachům půdy do nižších poloh. Biokoridory Křížový kopec a Nad Úvozem budou účinně bránit erozi větrné. Pás zeleně v lokalitě Kabely bude současně plnit funkci izolační, jelikož v budoucnu odcloní pohled na zemědělsko-průmyslový areál.

Vymezené pozemky byly zatravněny a osázeny dřevinami. Výsadby jsou přizpůsobeny konkrétnímu stanovišti, sázely se jasany, habry, lípy, javory, a také třešně a oskeruše.
Než stromy vzrostou, budou chráněny oplocením a prvních pár let o ně bude pečovat firma, která realizovala i výsadbu. Také tento následný dohled bude hrazen z dotačních prostředků Evropské unie a částečně ze státního rozpočtu, stejně jako celý projekt. „Žádost o dotaci byla podána do výzvy, kterou vyhlásil operační program Životní prostředí, akce byla rozdělena na dva projekty z důvodu rozdílného financování jednotlivých aktivit. Dotace na zakládání biokoridorů je fondem poskytována ve výši 100 procent a dotace na zakládání interakčních prvků je osmdesátiprocentní,“ vysvětlila Pavla Novotná z majetkoprávního odboru. Náklady na realizaci prvního projektu v lokalitách Křížový kopec, Terasy a Kabely ve výši necelých 5 milionů 300 tisíc korun téměř zcela pokryje dotace. Na druhý projekt v lokalitách Nad Úvozem a Kouty město obdrželo dotační podporou ve výši 2 miliony 330 tisíc, zhruba půl milionu doplatí ze svého rozpočtu. Začátkem května tohoto roku dalo vedení města zelenou další etapě budování územního systému ekologické stability ve směru na Starovice.

-kam-

odebírejte přes RSS