Pozvánka na jednání zastupitelů

16. 6. 2023 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče podle § 103, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů svolává

VI. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HUSTOPEČE

ve čtvrtek 22. června 2023 v 17:00 hod.

v zasedací místnosti Radnice, Dukelské náměstí 2/2, Hustopeče

PROGRAM:

I. Zahájení

II. Sdělení starostky

III. Zpráva Finančního výboru

IV. Zpráva Kontrolního výboru

V. Hlavní body:

a. Vydání Změny č. 4 územního plánu Hustopeče

b. Zásady pro spolupráci s investory na rozvoji veřejné infrastruktury

c. Souhlasné prohlášení ÚZSVM náprava duplicitního vlastnictví pozemek p.č. 3753/104 v tělese dálnice

d. Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k p.č. 1234/2 pod chodníkem na autobusovém nádraží od ČR ÚZSVM

e. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků parc.č. 1233/1 a 9525 pod veřejnou zelení na autobusovém nádraží od ČR ÚZSVM

f. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků 1249/87, 1249/88, 1249/89 u vlakového nádraží od Správy železnic, státní organizace

g. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 598/10 na ulici Kurdějovská

h. Žádost o odkup městského pozemku p.č. 376/8 a části pozemku p.č. 3337/4 nad ulicí Herbenova

i. Žádost o odkup městského pozemku p.č. 874/2 a p.č. 871/1 na ul. Šafaříkova

j. Žádost o odkup části městského pozemku p.č. 474/3 o výměře cca 3 m2 před nemovitostí na p.č. 433 na ul. Smetanova

k. Výkup části pozemku p.č. 1376 z části pod budovou města Hustopeče na ul. Kpt. Jaroše

l. Převod bytů MOSPOL – doplnění prohlášení vlastníka pro katastrální úřad

m. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě na dotace – Concentus Moraviae 2023

n. Změna zřizovacích listin organizačních složek města

o. Rozpočtové opatření města č. 3/2023

p. Rozpočtové opatření města č. 4/2023

q. Zásady pro čerpání a tvorbu sociálního fondu města Hustopeče

VI. Diskuze občanů (18:00 – 18:30 hod.)

VII. Příspěvky členů ZM

VIII. Diskuze občanů (pokračování)

IX. Kontrola přijatých usnesení

X. Závěr

V Hustopečích dne 13.6.2023

PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města 

odebírejte přes RSS