Představujeme Majetkoprávní odbor

4. 5. 2018 · 4 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Třináctý díl seriálu o Městském úřadu Hustopeče vám představí Majetkoprávní odbor.
Majetkoprávní odbor sídlí v budově radnice a jeho hlavní náplň práce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. Současnou podobu získal v roce 2012, kdy spojil několik agend z jiných odborů. „Pod nově vznikající odbor se přesunuly projekty a dotace, nakládání s nemovitým majetkem, investice a právní úsek,“ upřesnil vedoucí odboru Miroslav Pipal.


K dnešními dni pracuje na odboru devět zaměstnanců. Majetkoprávní odbor zajišťuje veškeré nakládání s majetkem a právní záležitosti u všech smluvních jednání. „Úzce spolupracujeme s ostatními odbory městského úřadu, zejména s Ekonomickým odborem, jelikož veškeré vyúčtování je potřeba učinit v souladu se všemi právními předpisy,“ řekl Pipal. V rámci rozhodování orgánů města funguje tento odbor podpůrně, proto zaměstnanci připravují a kompletují všechny podklady od ostatních odborů i od poradních orgánů, jako je například Stavební komise nebo Komise územního plánování. „Materiály shromažďujeme a předkládáme k projednání a rozhodování radě města nebo zastupitelstvu města,“ dodal Pipal.
Nakládání s nemovitým majetkem a další různorodé činnosti v souladu se zákonem o obcích vykonávají tři referentky správy majetku: Alena Fantová, Lucie Jelínková a Nelly Springinsfeldová. „Zajišťujeme právní servis pro město Hustopeče a pro všechny odbory městského úřadu, tzn. vykonáváme různá právní vyjádření, stanoviska, právní porady a zpracováváme právní dokumenty,“ uvedla Fantová. Na právním úseku je podstatnou částí agendy zpracování smluv. „Jedná se o smlouvy zabývající se majetkem města, smlouvy, které zpracováváme pro složku marketing a kultura a smlouvy o dílo,“ dodala. Právní zázemí poskytují referentky i příspěvkovým organizacím města a organizačním složkám. Vytváří také obecně závazné vyhlášky a nařízení města a zadávají veřejné zakázky. „Zde zpracováváme zadávací dokumentaci a provádíme zadávací řízení. Poté hodnotíme nabídky a jednáme s vítězným uchazečem o uzavření smlouvy,“ doplnila Fantová.
Mnoho veřejných zakázek se vypisuje na základě poskytnutí dotace, proto právní úsek úzce spolupracuje s projektovými manažerkami Evou Bohutínskou a Pavlou Novotnou. Ty mají na starosti dotační management. „Tento druh managementu zahrnuje monitorování aktuálních i plánovaných výzev a zpracování projektových záměrů pro rozhodování orgánů města. Poté na základě rozhodnutí, připravujeme žádosti o dotaci, včetně příloh,“ uvedla Bohutínská. Pokud je město Hustopeče v žádosti o dotaci úspěšné, tak projektové manažerky řídí administraci celého projektu: podílí se na veřejných zakázkách, podkladech pro financování a kontrolují plnění podmínek poskytovatele dotace. Po ukončení projektu připravují zprávu o vyúčtování celé akce a konečnou žádost o platbu. „V současné chvíli připravujeme žádost na sociální bydlení, která by měla navazovat na úspěšný projekt výstavby 11 pečovatelských bytů. V loňském roce jsme podávali 14 žádostí na neinvestiční projekty, které byly v přibližné výši 15,5 milionu korun a všechny uspěly. Dále jsme podávali 14 žádostí na investiční projekty a z nich uspěla polovina. Nyní administrujeme 22 dotačních projektů v celkové výši 91 milionů,“ vyjmenovala Bohutínská.
O investice a správu nemovitého majetku včetně zajištění jeho ochrany se starají dva investiční technici Radek Krušina a Karel Svoboda. „Mám na starosti přípravu a realizaci investic a kolega má převážně na starosti správu veřejných ploch a veřejného osvětlení,“ uvedl Krušina. Investicí se myslí stavba nového majetku nebo rekonstrukce stávajícího. Město investice plánuje dlouhodobě a má seznam priorit, na které je nutné vyčlenit z rozpočtu finance. „Potom se může rozběhnout projektování, povolování stavby, realizace, kolaudace, zápis do katastru pokud je to nová stavba apod.,“ popsal postup Krušina.
Veškeré zázemí zajišťují technici organizačně, podílí se opět na výběrovém řízení, při samotném projektování spolupracují s projektanty, vyřizují stavební povolení a účastní se následných řízení. Na průběh stavby dohlíží investiční technici v rámci kontrolních dnů, kdy se řeší aktuální problémy. „Letošní rok se chystá velké množství investičních akcí, většinou jsou to velké, dotované akce. Jedná se například o rekonstrukci ZŠ Komenského, cyklostezku, další bezbariérovou trasu. Navíc se staví nové kino a CVČ Pavučina,“ řekl Krušina.
Další z činností odboru je agenda správy hřbitova. „Staráme se o nájemní smlouvy a elektronické objednávání pohřebních služeb do smuteční obřadní síně v Hustopečích,“ vysvětlil Pipal. Evidenci vede administrativní pracovnice Radmila Harantová. „Na ni je možnost se obracet v případě změn v nájemních smlouvách,“ dodal Pipal. Na webových stránkách města mohou obyvatelé využívat Mapu závad, do které mohou hlásit jednotlivé závady na území města Hustopeče. „Všechny závady spadající do naší činnosti, například veřejného osvětlení, se snažíme ihned řešit,“ ukončil Pipal.
V příštím díle se budeme věnovat organizační složce Městské muzeum a galerie Hustopeče.

-ves-

odebírejte přes RSS