Představujeme: Odbor dopravy

3. 7. 2018 · 4 minuty čtení · 1 video

Odbor dopravy patří k největším odborům Městského úřadu Hustopeče. Vykonává činnosti na úseku státní správy pro všech 28 obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností. V současné době zde pracuje 19 zaměstnanců, z toho 17 úředníků a dvě administrativní pracovnice: Alžběta Novotná a Kateřina Benešová. Odbor spravuje několik druhů agend, které se jednotlivě prolínají a mají společného jmenovatele – dopravu. 


Vedoucí odboru je Dana Prajková: „Hlavní náplní odboru dopravy jsou činnosti zejména na úseku registru řidičů, registru silničních motorových vozidel a nejrozšířenější oblastí jsou přestupky. Projednáváme přestupky nejenom na úseku dopravy, jako správní orgán řešíme i přestupky podle dalších zákonů, např. přestupky na úseku zbraní a střeliva, drog či alkoholu.“ 

Registr řidičů spravují Martina Žáková a Milada Štvrtecká. Žadatelům vydávají řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče, paměťové karty řidiče, vozidla a servisní karty. Evidují oznámení o uložení pokuty za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu a pravomocné rozhodnutí soudu a správního orgánu, kterým byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení. Vydávají rozhodnutí o vrácení řidičského oprávnění. Na základě podnětů rozhodují i o zadržení řidičského průkazu. „Také rozhodujeme o udělení, rozšíření a podmínění řidičského oprávnění a vydáváme data z registru řidičů v podobě výpisu z evidenční karty řidiče a v podobě výpisu bodového hodnocení řidiče,“ dodala Žáková. Na přepážkách sloužících k registru vozidel pracují Petra Čechlovská a Petra Francová. Zde se kromě vozidel registrují veškeré změny, které žadatelé požadují, například přepisují se už registrovaná vozidla nebo přihlašují nová. „Měsíčně se přihlašuje kolem 150 nových vozidel a změn bývá kolem 1500. V rámci správního obvodu máme v registru vozidel kolem 50 tisíc aut, z toho jich je aktivních kolem 30 tisíc,“ upřesnila Čechlovská. Na odboru dopravy se také přihlašují jednotlivě dovezená vozidla ze zahraničí, a pokud auta nepochází z Evropské unie, tak se zde schvaluje jejich technická způsobilost. Také se zde vyřizují přestavby vozidel, například změna pohonu na plyn, výměna motoru, změna barvy, montáž tažného zařízení apod. „V loňském roce bylo u nás přihlášeno ze zahraničí přes 540 vozidel jednotlivě dovezených a u 28 jednotlivě vyrobených vozidel byla schválena technická způsobilost,“ uvedl technik Miroslav Chládek. 

Agendu silničního hospodářství vykonávají Hana Řeháková a Jan Strmiska. V rámci silničního správního úřadu se starají o silnice druhé a třetí třídy, polní cesty a místní komunikace v Hustopečích. Náplň práce je velmi rozvrstvená. „Od stanovení přechodné úpravy provozu, trvalého dopravního značení, uzavírek, veškerých prací, které máme nazvané jako zvláštní užívání pozemních komunikací, přes stavební řízení a kulturní a společenské akce, které se pořádají na vozovkách,“ vyjmenovala Řeháková. 

Nejrozsáhlejší oblastí odboru dopravy je úsek přestupků, který řeší dopravní přestupky přicházející od městské i státní policie. „Zabýváme se všemi účastníky silničního provozu. Největší procento přestupků tvoří řidiči vozidel pod vlivem jiné návykové látky a samozřejmě dopravní nehody,“ sdělil Michal Procházka. Pokud nebude řidiči uložen zákaz činnosti řízení vozidel, tak je možné přestupky řešit i příkazem na místě. Oddělení přestupků se rozšířilo o několik zaměstnanců po umístění radaru, který měří rychlost v Hustopečích. Přestupky vyřizují: Silvie Čaloudová, Kristýna Langerová, Vladimíra Mikšíčková a Dana Pleskačová. Radar je v provozu od poloviny roku 2015 a spadá do kompetence Městské policie Hustopeče. „Městská policie nám oznamuje zjištěné překročení rychlosti vozidel. Poté provozovatelům zasíláme výzvu, aby ve lhůtě 15 dnů buď zaplatili určenou částku, nebo nám sdělili totožnost řidiče. Pokud není splněna ani jedna z podmínek, tak se zahajuje správní řízení,“ vysvětlila postup vedoucí přestupků Aneta Kosíková. Prostřednictvím radarů je v letním období zaznamenáváno kolem 1500 přestupků za měsíc, v zimním období pak okolo 800 přestupků měsíčně. Obyvatelé Hustopečí tvoří z těchto čísel zanedbatelné procento. „Statistika ukazuje, že z počátku byl počet oznámených přestupků daleko vyšší. Radar měl tedy kladný dopad na bezpečnost provozu v Hustopečích,“ dodala Kosíková. 

Důležitou náplní odboru je i bezpečnost silničního provozu. „V rámci BESIPu každoročně pořádáme oblastní kolo Dopravní soutěž mladých cyklistů a jednou za tři roky i kolo okresní. V letošním roce to bylo dokonce kolo krajské,“ řekla Prajková. Zkušební komisaři Petr Pacela a Jan Dufek v rámci bezpečnosti silničního provozu zabezpečují výuku mateřských a základních škol na dopravním hřišti Lipová. Vykonávají také státní odborný dozor v autoškolách a nad stanicemi emisí. „Prioritní náplní naší práce jsou zkoušky z odborné způsobilosti k získání řidičského oprávnění, tzn. závěrečné zkoušky po absolvování autoškoly. Na to navazují zdravotní a odborná způsobilost. Vedeme i evidenci autoškol a spravujeme jejich registraci,“ vysvětlil Pacela. Od 1. července dochází na úseku registru řidičů k několika změnám, které ulehčí situaci žadatelům, např. o řidičský průkaz. „Žadatel o něj může nyní požádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností. Dokonce už nebude potřebovat ke své žádosti fotografii, protože tato pracoviště budou vybavena fotoaparáty,“ uzavřela Prajková. 
-ves-

odebírejte přes RSS