Představujeme Odbor obecní živnostenský úřad

27. 3. 2018 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Dvanáctý díl seriálu, ve kterém vám představujeme Městský úřad Hustopeče, se bude věnovat Odboru obecní živnostenský úřad.
Odbor obecní živnostenský úřad sídlí na Dukelském náměstí v budově tzv. staré pošty a je mu svěřena státní správa vymezená v zákoně č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech. „Zákon říká, že živnostenské podnikání je tříúrovňové. Máme živnostenské úřady v obcích s rozšířenou působností, krajské živnostenské úřady a poté živnostenský úřad pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. Musíme se také řídit dalšími zákony, například obchodním, kontrolním řádem a správním řádem,“ vysvětlil vedoucí odboru Václav Novotný.


Samotný živnostenský zákon není rozsáhlý, ale během let prodělal 169 novelizací, přímých či nepřímých. Zásadní změnou bylo zrušení okresních živnostenských úřadů a přesunutí veškeré agendy na obecní živnostenské úřady. „V této době k nám byli delimitováni i pracovníci, bylo nás sedm. Bylo to období předělávání živnostenských úřadů, spisů, vydávání nových živnostenských listů a mnoho spisů se dlouho hledalo. Dnes nám toto období připadá pionýrské, protože živnostenské podnikání a evidence podnikatelů velmi pokročila dopředu,“ řekl Novotný.
Dnes pracují na odboru, kromě vedoucího, čtyři referentky: Lenka Vetrová, Hana Blažková a Helena Kinclová, které registrují nové podnikatele a starají se o stávající. Naděžda Prokešová naopak provádí kontrolní činnost, která je zaměřená na dodržování živnostenského zákona. „Má na starosti celou agendu podnikatelů. Máme jisté know-how a způsoby, chceme, aby každý podnikatel byl osloven v rámci doby svého podnikání a byl vyzván ke kontrole. Nechceme za každou cenu pokutovat, spíš jdeme cestou informační a upozorňující. Pokud ale nedojde k nápravě, tak následují sankce,“ upřesnil Novotný. Práci zaměstnanci vykonávají v on-line systému, v databázi centrální evidence živnostenských podnikatelů. „Máme na starost územní obvod, ve kterém je 28 obcí a 37 tisíc obyvatel. Z toho evidujeme 7600 podnikatelů, kteří mají 11 777 živností,“ dodal Novotný. Živnostenský úřad navíc eviduje i zemědělské podnikatele. „V současné době máme asi 574 těchto podnikatelů. Většinou jsou to ti, kteří hospodaří nebo jsou to výrobci vína z vlastních zdrojů,“ upřesnil Novotný. Podnikat se dá i mimo živnostenský zákon, jedná se například o činnost bank, lékařů, advokátů, restaurátorů apod. „Není v naší pravomoci tyto podnikatele kontrolovat,“ řekl Novotný.
Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem. „Pokud se jedná o živnost volnou, tak musí splnit základní požadavky, jako jsou bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a věk nad 18 let. Pokud se jedná o další živnosti vázané – řemeslné nebo koncesované, je vydání živnostenského oprávnění svázáno se vzděláním v daném oboru případně s dalšími povolovacími procedurami,“ podotkl Novotný. Pokud je žadatel o živnost úspěšný, tak získá živnostenské oprávnění - výpis z rejstříku živnostenského podnikání. Všichni aktivní živnostníci jsou dohledatelní na webových stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu v sekci Živnostenský rejstřík, která je volně k nahlédnutí.
Ze statistiky obecního živnostenského úřadu vyplývá, že téměř každý pátý obyvatel hustopečského územního obvodu podniká a zájem o živnosti nemizí. „V minulém roce jsme vydali kolem 350 nových živnostenských oprávnění a na vlastní žádost jich bylo zrušeno asi 90. To svědčí o tom, že podnikání stále láká,“ komentoval Novotný.
Pokud chcete podnikat a získat živnostenské oprávnění, tak můžete navštívit jakýkoliv obecní živnostenský úřad a tam se po splnění podmínek zaregistrovat. V Hustopečích naleznete všechny podstatné informace na webu města. „Lidé mohou ohlásit živnost i mimo svůj územní obvod, tam, kde se zrovna nachází,“ uvedl Novotný. Případné správní delikty řeší úřad místně a věcně příslušný. Pokud jste se naopak rozhodli živnost ukončit nebo přerušit, nestačí pouze informovat finanční úřad, musíte o svém rozhodnutí informovat také živnostenský úřad.
V příštím díle vám představíme Majetkoprávní odbor.

-ves-

 

odebírejte přes RSS