Volby prezidenta České republiky

8. 1. 2018 · 3 minuty čtení · 1 fotografie
Téma Z města

Kdy se budou volby konat?
· V pátek 12. ledna 2018 od 14:00 h do 22:00 h a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 h do 14:00 h
· Případné II. kolo voleb v pátek 26. ledna 2018 od 14:00 h do 22:00 h a v sobotu 27. ledna 2018 od 8:00 h do 14:00 h

Kdo může volit?
· Voličem je státní občan ČR, který dosáhl alespoň druhý den voleb věku 18 let.
· Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.
· Každý volič při příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Neprokáže-li se volič uvedenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Kde v ČR může volič volit?
· V místě svého trvalého pobytu ve volebních místnostech příslušných volebních okrsků, ve kterých je občan zapsán v seznamu voličů.
· Ve městě Hustopeče probíhá hlasování v pěti stálých volebních okrscích. Přehled těchto volebních okrsků, volebních místností a seznam konkrétních ulic, náležejících pod jednotlivé volební okrsky je uveden na samostatném dokumentu.
· Ze závažných důvodů mimo volební místnost do přenosné volební schránky, opět v místě svého trvalého pobytu v příslušných volebních okrscích, ve kterých je občan zapsán v seznamu voličů.
· Mimo místo svého trvalého pobytu na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. Pokud bude volič době voleb hospitalizován v nemocnici nebo jiném obdobném zařízení, může, prostřednictvím správy tohoto zařízení, požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů v místě, kde se toto zařízení nalézá. V tomto případě bude vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v obci svého trvalého pobytu.
· Na voličský průkaz v kterékoliv volební místnosti v rámci celé České republiky nebo na zastupitelských úřadech v zahraničí.

Kde lze nahlásit požadavek na uskutečnění volby do přenosné volební schránky?
· Do data voleb lze o hlasování do přenosné schránky požádat obecní úřad. Kontaktními osobami MěÚ Hustopeče jsou paní Eliška Babáčková, tel. 519 441 037, 702 207 366 nebo paní Simona Procházková,tel. 519 441 064, 606 743 656.
· Ve dny voleb lze o tuto možnost požádat přímo příslušnou okrskovou volební komisi.

Vydání voličského průkazu – o vydání je možno požádat:
· osobně na ohlašovně do 10. ledna 2018 do 16:00 h. Žadatel je v tomto případě povinen prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
· písemně - žádost musí být doručena na úřad nejpozději do 5. ledna 2018. Podpis na žádosti musí být úředně ověřen.
· v elektronické podobě žádostí zaslanou výlučně prostřednictvím datové schránky. Tato žádost musí být doručena na příslušný úřad nejpozději do 5. ledna 2018.
** Neuvede-li žadatel, že požaduje vydání voličského průkazu pouze pro první kolo voleb nebo pouze pro druhé kolo voleb, budou mu automaticky vydány dva voličské průkazy, pro obě kola voleb. 

Vydání občanského průkazu pro výkon volebního práva
· Pro výkon volebního práva může občan požádat o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě s platností 1 měsíc.
· Pro vydání tohoto občanského průkazu musí žadatel prokázat svou totožnost, předložit 2 fotografie a originál rodného listu.
· Kontakt – paní Ing. Martina Strnadová, tel. 725 506 392, paní Eliška Babáčková, tel. 702 207 366.

Miroslav Svoboda, vedoucí Správního odboru Městského úřadu Hustopeče

MAPA

23102

odebírejte přes RSS