Radní jednali. Na hřbitově bude staveniště: asfalt na hlavní cestě nahradí žulové kostky

4. 1. 2017 · 3 minuty čtení
Téma Z města

Radní na své 55. schůzi v úterý 3. ledna jednali o zadláždění části hřbitova, o podání pohledávky k insolvenčnímu řízení, o analýze dopravní situace v některých ulicích nebo o přidělování dotací. Zabývali se také přípravou budoucích projektů, například vznikem dvou biokoridorů, rozšířením relaxační zóny na Křížovém vrchu, zadáním provedení detailní online mapy města nebo studií na využití Společenského domu. 

V nejbližší době proběhne zadláždění části hřbitova v katolické části 

Nové zadláždění se týká vnitřní asfaltové cesty, která vede od hlavní brány až ke hřbitovu Rudé armády. Stávající cesta bude nahrazena žulovými kostkami. Časový harmonogram stavby byl naplánován na zimní měsíce, kdy je návštěvnost hřbitova nižší. Když bude počasí příznivé, hotovo by mělo být koncem února. Cesta bude přístupná, i když s obtížemi, ale návštěvníci hřbitova mohou využívat ostatní přístupové cesty od evangelického hřbitova a od smuteční obřadní síně. Zadláždění bude stát téměř 180 tisíc korun.       

Město podává pohledávku k insolvenčnímu řízení 

V listopadu 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení proti firmě Energie pod kontrolou, která dodávala městu a jeho příspěvkovým organizacím prostřednictvím smluvních partnerů elektřinu i plyn. Tato firma dluží městu necelých 400 tisíc korun, proto se Hustopeče připojují k ostatním obcím České republiky a podávají přihlášku do insolvenčního řízení. 

Je vyprojektováno sedm prvků ÚSES na rozloze 12-ti hektarů 

Město Hustopeče má ve svém územním plánu vyčleněno několik vhodných ploch k realizaci prvků územního systému ekologické stability (tzv. ÚSES) a k realizaci dalších environmentálních prvků. Ty pomáhají zabránit větrné i půdní erozi a degradaci půdy, navíc zvyšují druhovou rozmanitost v krajině a pomáhají zadržet vodu. Dva nové biokoridory by měly vzniknout na pozemcích, které vlastní firma Zemos a.s. Radní schválili návrh smlouvy o spolupráci s tímto vlastníkem při realizaci biokoridoru Křížový kopec a nadregionálního biokoridoru 158 Kouty. 

Relaxační zóny na Křížovém vrchu se budou rozšiřovat 

Rada města schválila výběr nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku týkající se pokračování relaxační zóny a mobiliáře na Křížovém vrchu. Veřejnou zakázku vyhrála firma Kavyl, spol. s r.o. Provedení nových prvků je podmíněno získáním dotace, která se bude udělovat na jaře 2017. 

Vznikne aktuální a detailní online mapa města Hustopeče 

V souvislosti se zprovozněním nových webových stránek města Hustopeče se uvažuje o vzniku mapového informačního portálu města. Tato online aplikace umožňuje prohlížet, kromě základní mapy, například historickou mapu, katastrální mapu, ortofotomapu, čísla popisná a evidenční, výměry pozemků, pozemky různých vlastníků nebo rozdělení pozemků podle druhu. Mapa by měla být dostupná všem uživatelům a pravidelně aktualizovaná. 

Na místních komunikacích bude probíhat analýza dopravní situace 

Rada města, na základě stížností obyvatel, schválila analýzu dopravní situace v těchto ulicích: Hybešova, Žižkova, Tábory, Alšova, Sv. Čecha, Sídliště a v oblasti stávající „Obytné zóny“. Na komunikacích v těchto ulicích velmi vzrostla doprava a výsledkem prováděné analýzy by mělo být nalezení ideálního způsobu řešení dopravních problémů. Bude se měřit zatíženost komunikací, a to jak s odstavenými vozidly po krajnicích, tak bez nich. Měření bude probíhat vždy sedm dní v každé ulici. Ty budou postupně osazovány přechodným dopravním značením „Zákaz stání B29 + dodatkovou tabulku E13“ s uvedením doby. Analýzu bude provádět Odbor dopravy města Hustopeče. 

První dotace z rozpočtu města se budou přidělovat v únoru 

Na Zastupitelstvu města Hustopeče, které se bude konat ve čtvrtek 16. února, se budou přidělovat dotace z rozpočtu města jiným subjektům. Přidělování dotací probíhá ve dvou etapách, druhá etapa bude v září. V rozpočtu je na dotace vyčleněno 2,4 milionu korun. Dotace se týkají těchto oblastí: sport, kultura, spolková činnost a sociální oblast. Komise rady města do konce ledna posoudí žádosti a navrhnou, které subjekty by měly získat dotaci a v jaké výši. 

Uvažuje se o budoucím využití Společenského domu 

Pracovní skupina, vedená radním pro kulturu Romanem Zárubou, navrhla vypracovat studii budoucího využití Společenského domu Hustopeče. Rada města se zadáním zpracování studie souhlasila, protože je nutná pro dlouhodobé fungování tohoto městského kulturního centra a všechny zásahy do interiéru a vybavení by měly probíhat koncepčně. 

 -ves-

odebírejte přes RSS