Volné místo: Městský strážník

20. 5. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka Města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

Strážník m
ěstské policie Hustopeče

Požadujeme:
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- praxi nejlépe u MěP
- platné osvědčení strážníka MěP výhodou
- zbrojní průkaz výhodou
- komunikativní schopnosti
- znalost práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,
v platném znění. Platová třída 7.

Předpokládaný nástup:

od 01.07.2019, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem
„Výběrové řízení – Strážník MěP“

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky

tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, http://www.hustopece.cz

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 04.06.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.

odebírejte přes RSS