Výběrové řízení - agenda územního plánování

3. 11. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Agenda územního plánování

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování

Referent státní správy a samosprávy
/Agenda Územního plánování/

Pracovní náplň:

Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku územního plánování, pořizování územně plánovacích dokumentací a vydávání závazných stanovisek, apod..

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - státní občanství ČR, příp. cizí státní občan, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
- trestní bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné
- znalosti geografických informačních systémů a platných legislativních předpisů výhodou
- komunikativnost a vysoká úroveň vystupování a ústního a písemného projevu
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz B – aktivní řidič

Požadavky na kvalifikaci dle § 24 stavebního zákona:

Vzdělání:
a) autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování
b) nebo všeobecný architekt nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
c) nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe

Kvalifikační požadavky splňuje též ten, kdo vykonává jako úředník územně plánovací činnost na krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (§ 189 odst. 3 stavebního zákona) a současně má Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 3. Předpokládaná platová třída 10.

Nástup:

01.12.2017, popř. dle dohody

Nabízíme:

  • možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
  • příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
  • příspěvek zaměstnavatele na stravování
  • možnost stravování v místě pracoviště
  • příjemné pracovní prostředí
  • pružnou pracovní dobu
  • pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – Odbor územního plánování“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky

tel.: 519 441 031, 725 506 392

e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 20.11.2017 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS