Výběrové řízení končí ve čtvrtek 30.8. - sociální odbor, agenda právní ochrana dětí

16. 8. 2018 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vedoucí  Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na  pracovní místo na sociálním odboru MěÚ Hustopeče

REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A  SAMOSPRÁVY
/AGENDA SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ  OCHRANA  DĚTÍ/

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
-  bezúhonnost
- vzdělání minimálně vyšší odborné, popř. vysokoškolské, vždy v souladu s § 110 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- praxe v sociální, popř. právní oblasti vítána
- znalost platných legislativních předpisů výhodou
- dobré komunikační a organizační schopnosti
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech  zaměstnanců ve  veřejných  službách  a  správě, příloha č. 2. Platová třída 10.

Nástup:  09/2018, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
"Výběrové řízení - Referent státní správy a samosprávy - sociální odbor".

Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová - vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 30.08.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

 

 

 

 

odebírejte přes RSS