Výběrové řízení na administrativního pracovníka

29. 8. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo v organizační složce Správa a údržba budov města Hustopeče. Pracovní pozice je na dobu určitou, zástup za mateřskou dovolenou (cca na 8 měsíců)

Administrativní a spisový pracovník (agenda podatelny a výpravny)

Popis pracovních činností:

 • Zajišťování chodu podatelny a výpravny,
 • doručování prostřednictvím datových schránek,
 • poskytování informací občanům o činnosti jednotlivých odborů, pracovišť a jednotlivých zaměstnanců,
 • obsluha telefonní ústředny,
 • vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů,
 • vyřizování korespondence, aj.    

Požadujeme:

 • bezúhonnost
 • vzdělání střední s maturitní zkouškou
 • praxe nejlépe z oblasti administrativy veřejné správy
 • dobré komunikační schopnosti a příjemné vystupování
 • dobrá znalost práce na PC  

Přihláška musí obsahovat:
osobní údaje ( jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)  
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech  a dovednostech - ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce  
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1, v platném znění.   Platová třída 6.     Předpokládaný nástup:  od 01.11.2017 
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu: Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče  
Obálku je nutné označit heslem „Výběrové řízení – agenda podatelny“  
Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519  441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz       Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 15.09.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  

V Hustopečích dne 28.8.2017

PaedDr. Hana Potměšilová, v.r., starostka města

odebírejte přes RSS