Výběrové řízení na mzdovou účetní

16. 6. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na odboru kancelář tajemníka MěÚ Hustopeče na pozici       

                                      MZDOVÁ ÚČETNÍ  
  
Požadujeme:
 -  bezúhonnost
-  střední vzdělání s maturitní zkouškou
-  praxi z oboru mzdového účetnictví, včetně znalostí platné legislativy výhodou
-  znalost mzdového účetnictví ve veřejné správě výhodou
-  znalost práce ve mzdovém programu Gordic výhodou
-  řidičský průkaz skupiny B  
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)  
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce  
Nástup:
ihned, popř. dle dohody  
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.  Platová třída 8.      
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:  
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 
Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – mzdová účetní“.  
Kontaktní osoba:   Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392 , e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz  
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 30.06.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.    

V Hustopečích dne 16.06.2017           

MVDr. Pavel Michalica,
v.r. vedoucí MěÚ Hustopeče  

 

odebírejte přes RSS