Výběrové řízení na odbor územního plánování

19. 8. 2019 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Referent státní správy a  samosprávy

 

/Agenda  ÚZemního plánování/

Pracovní náplň:
Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku územního plánování, pořizování územně plánovacích dokumentací a vydávání závazných stanovisek, apod.
Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - státní občanství ČR, příp. cizí státní občan, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
-  trestní bezúhonnost
-  ovládání jednacího jazyka
-  znalosti geografických informačních systémů a platných legislativních předpisů výhodou
-  komunikativnost a vysoká úroveň vystupování a ústního a písemného projevu
-  výborné znalosti práce s PC
-  řidičský průkaz B – aktivní řidič
Požadavky na kvalifikaci dle § 24 stavebního zákona: 
Vzdělání:
a) autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování
b) nebo všeobecný architekt nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
c) nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe   Kvalifikační požadavky splňuje též ten, kdo vykonává jako úředník územně plánovací činnost na krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (§ 189 odst. 3 stavebního zákona) a současně má Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu  o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce 
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech   zaměstnanců  ve   veřejných  službách  a  správě a  přílohou č. 2  k  nařízení  vlády  č. 341/2017 Sb., platová třída 10. 
Nástup:  předpoklad 09/2019, popř. dle dohody 
Nabízíme:
možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
příspěvek zaměstnavatele na stravování   možnost stravování v místě pracoviště
příjemné pracovní prostředí
pružnou pracovní dobu
pět týdnů dovolené
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče   Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – Odbor územního plánování“.  
Kontaktní osoba: 
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 20.08.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Hustopečích 17. 7. 2019        MVDr. Pavel Michalica, tajemník MěÚ

odebírejte přes RSS