Výběrové řízení na pozici městský strážník

28. 6. 2017 · 1 minuta čtení
Téma Z města
Starostka města Hustopeče vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici

             Strážník Městské policie Hustopeče

 

Požadujeme:
-  bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou

- praxi nejlépe u MěP
- platné osvědčení strážníka MěP výhodou

- zbrojní průkaz výhodou
- komunikativní schopnosti

- znalost práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

 Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa   trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

 K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

 Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech      zaměstnanců ve veřejných  službách a  správě a  přílohou č. 4 k  nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
v platném znění.  Platová třída 7.

 Předpokládaný nástup:  od 01.08.2017, popř. dle dohody

 Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem
„Výběrové řízení – Strážník MěP“

 Kontaktní osoba:   
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky

tel.: 519  441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

 Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do  20.07.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče.

 V Hustopečích dne 28.06.2017

 

                                                                      

 

odebírejte přes RSS