Výběrové řízení na pozici vedoucího pracovníka nové organizační složky

16. 5. 2018 · 2 minuty čtení
Téma Z města

 Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na funkci

Vedoucí organizační složky
Penzion a pečovatelská služba Hustopeče

Jedná se o funkci na pozici vedoucího pracovníka, který řídí a organizuje veškerou činnost organizační složky města Hustopeče a vede dokumentaci pečovatelské služby v souladu s platnou legislativou (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Organizační složka poskytuje celoroční ubytování a zabezpečuje základní péči prostřednictvím pečovatelské služby starobním a plně invalidním občanům.


Požadujeme:

- bezúhonnost
- vzdělání nejlépe vysokoškolské, ale minimálně vyšší odborné, vždy v souladu s § 110 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
- manažerské dovednosti, organizační a komunikační schopnosti na vysoké úrovni, empatické myšlení
- znalost platných legislativních předpisů (sociální oblast, zákoník práce, apod.)
- zkušenosti s řízením kolektivu a vedením pracovních týmů výhodou
- praxe v sociální oblasti vítána
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B /aktivní řidič/

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 10.

Předpokládaný nástup:


07/2018, popř. dle dohody

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem „Výběrové řízení – Vedoucí OS Penzion a pečovatelská služba“

Kontaktní osoba:

Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do 01.06.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.


V Hustopečích dne  16.05.2018
  
PaedDr. Hana Potměšilová, v.r.
starostka

                                                                                                                   

odebírejte přes RSS