Výběrové řízení na stavební úřad

19. 12. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na stavebním úřadu MěÚ Hustopeče s dobou určitou – zástup za nemoc a následně za mateřskou dovolenou.
 
Referent státní správy a samosprávy
   
Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, popř. vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, dle § 13a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
-  praxe v oboru vítána
-  znalost platných legislativních předpisů výhodou
-  dobré komunikační schopnosti
-  výborné  znalosti práce s PC -  řidičský průkaz skupiny B
-  bezúhonnost      
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)    
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce    
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 2.    Platová třída 10.  
Nástup:
leden 2018, popř. dle dohody  
Nabízíme:
možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
příspěvek zaměstnavatele na stravování
možnost stravování v místě pracoviště
příjemné pracovní prostředí
pružnou pracovní dobu
pět týdnů dovolené       
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:  
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče    
Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – stavební úřad“.      
Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka,
agenda personalistiky, tel.: 519 441 031, 725 506 392  e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz        
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 05.01.2018 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.  
   
V Hustopečích dne 19.12.2017 
              
MVDr. Pavel Michalica , vedoucí MěÚ Hustopeče, v.r.  

odebírejte přes RSS