Výběrové řízení na nového zaměstnance - odbor dopravy, agenda přestupků

16. 5. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové řízení na pracovní místo na odboru dopravy MěÚ Hustopeče, s pracovním poměrem na dobu určitou - zástup za rodičovskou dovolenou
     
Referent státní správy a samosprávy   /agenda přestupků/  

Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
-  bezúhonnost
-  vzdělání vysokoškolské, popř. vyšší odborné, nejlépe z oboru právo nebo veřejná správa
-   znalost platných legislativních předpisů výhodou    (zákon 500/2004 Sb., správní řád, zákon 200/1990 Sb., o přestupcích /resp. zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich/, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, aj.)
-  dobré komunikační schopnosti
-  praxe z oboru řešení přestupků výhodou
-  výborné  znalosti práce s PC -  řidičský průkaz skupiny B
  Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)  
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce  
Nástup:
ihned, popř. dle dohody  
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. 
Platová třída 10.    
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:  
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy – odbor dopravy“.  
Kontaktní osoba:  
 Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky                              tel.: 519 441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz    
Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 16.06.2017 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.


V Hustopečích dne 16.05.2017       

MVDr. Pavel Michalica, v.r. 
vedoucí MěÚ Hustopeče

odebírejte přes RSS