Výběrové řízení - Odbor územního plánování

15. 1. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování

Referent státní správy a samosprávy

/Agenda Územního plánování/

Pracovní náplň:

Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku územního plánování, pořizování územně plánovacích dokumentací a vydávání závazných stanovisek, apod.
Požadujeme:
- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - státní občanství ČR, příp. cizí státní občan, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
- trestní bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- znalosti geografických informačních systémů a platných legislativních předpisů výhodou
- komunikativnost a vysoká úroveň vystupování a ústního a písemného projevu
- výborné znalosti práce s PC
- řidičský průkaz B – aktivní řidič

Požadavky na kvalifikaci dle § 24 stavebního zákona:

Vzdělání:
a) autorizovaný architekt s autorizací pro obor územní plánování
b) nebo všeobecný architekt nebo vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování
c) nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
Kvalifikační požadavky splňuje též ten, kdo vykonává jako úředník územně plánovací činnost na krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (§ 189 odst. 3 stavebního zákona) a současně má Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování.

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10. 
Nástup: předpoklad 03/2020, popř. dle dohody

Nabízíme:
- možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- možnost stravování v místě pracoviště
- příjemné pracovní prostředí
- pružnou pracovní dobu
- pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy, agenda územního plánování“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392

e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 31.01.2020 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. 
Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 


odebírejte přes RSS