Výběrové řízení - Agenda památková péče

13. 1. 2020 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Agenda památkové péče

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na Odbor územního plánování

Referent státní správy a samosprávy

/Agenda Památkové péče/


Pracovní náplň:

Zajišťování ucelené agendy pro výkon správních činností na úseku památkové péče, spolupráce při pořizování územně plánovací dokumentace, apod.

Požadujeme:

- splnění předpokladů podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů - státní občanství ČR, příp. cizí státní občan, s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům,
- trestní bezúhonnost
- ovládání jednacího jazyka
- vzdělání minimálně vysokoškolské v bakalářském studijním programu nebo i vyšší odborné vzdělání nejlépe v oborech stavební, architektura, památková péče, historie, apod.
-
 znalosti z oboru památkové péče a s tím související platné legislativní předpisy výhodou
- komunikativnost a vysoká úroveň vystupování a ústního i písemného projevu

- výborné znalosti práce s PC

- řidičský průkaz B – aktivní řidič

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10.

Nástuppředpoklad 03/2020, popř. dle dohody

Nabízíme:
- možnost čerpání benefitů ze sociálního fondu
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění
- příspěvek zaměstnavatele na stravování
- možnost stravování v místě pracoviště
- příjemné pracovní prostředí
- pružnou pracovní dobu
- pět týdnů dovolené

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:
Výběrové řízení – Referent státní správy a samosprávy, agenda památkové péče“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392

e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 31.01.2020 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 

odebírejte přes RSS