Výběrové řízení - pracovník sociální péče

19. 2. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Výběrové řízení - Pracovník sociální péče

Starostka města Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v organizační složce Penzion a pečovatelská služba města Hustopeče, zástup za dlouhodobou nemoc

Pracovník / Pracovnice    
sociální péče


Jedná se o výkon pečovatelské služby, a to především o poskytování pomoci při osobní hygieně klientů, zajišťování udržování čistoty a hygieny v domácnostech uživatelů, provádění různých pochůzek, doprovodů k lékaři, běžné nákupy apod. Provoz pečovatelské služby je zajišťován i během víkendů, pracovní úvazek 40 hodin/týden.
           
Požadujeme:
- bezúhonnost
- vzdělání minimálně střední s výučním listem, nejlépe z oboru sociální péče
- znalost individuálního plánování služeb – výhodou
- absolvovaný kurz pracovníka v sociálních službách - výhodou
- dobré komunikační schopnosti
- empatické a pozitivní myšlení i chování
- týmová práce, důslednost, pečlivost, spolehlivost
- základní znalosti práce s PC
- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)


K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup: předpoklad 03/2021, popř. dle dohody

Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, příloha č. 2. Platová třída 5.


Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem: „Výběrové řízení – Pracovník/pracovnice sociální péče“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky
tel.: 519 441 031, 725 506 392
e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz, sekce volná místa

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 08.03.2021 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

 

odebírejte přes RSS