Výběrové řízení: Referent majetkové správy, energetik

3. 2. 2017 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Vedoucí Městského úřadu Hustopeče vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo na majetkoprávním odboru MěÚ Hustopeče

Pracovní místo zahrnuje především tyto činnosti:

Příprava a zpracování podkladů pro investiční akce města, příprava podkladů k vyjádření města ve stavebních řízeních, správa majetku města - vyjadřování se ke správě komunikací, příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem, energetik, apod..

Požadujeme:

- bezúhonnost

- střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe se stavebním zaměřením, popř. technického směru

- praxi nejlépe z oboru správy a údržby majetku, investic, popř. energetiky

- znalost platných legislativních předpisů z oboru - výhodou

- dobré komunikační schopnosti

- dobrá znalost práce s PC

- řidičský průkaz skupiny B

Přihláška musí obsahovat:

- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)

K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce

Nástup: 04 - 05/2017, popř. dle dohody

Platové podmínky:

- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 8.

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:

Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Obálku je nutné označit heslem:

„Výběrové řízení – Referent majetkové správy“.

Kontaktní osoba: Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky

tel.: 519 441 031, 725 506 392

e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece-city.cz

Přihlášky s uvedenými údaji a doklady budou přijímány ve lhůtě do 20.02.2017 do 17:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V Hustopečích dne 03.02.2017

 

odebírejte přes RSS