Výběrové řízení - strážník městské policie

22. 7. 2019 · 1 minuta čtení
Téma Z města

S t r Á Ž n Í K 

 

městské  Policie  Hustopeče


Požadujeme:
- státní občanství ČR
- bezúhonnost
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- praxi nejlépe u MěP
- platné osvědčení strážníka MěP výhodou
- zbrojní průkaz výhodou
- komunikativní schopnosti
- znalost práce s PC - řidičský průkaz skupiny B
Přihláška musí obsahovat:
- osobní údaje (jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo občanského průkazu, adresa trvalého bydliště, telefonní spojení, datum a podpis uchazeče)
K přihlášce uchazeč přiloží tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší jak 3 měsíce
Platové podmínky:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech  zaměstnanců ve veřejných  službách a  správě a  přílohou č. 2 k  nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění.  Platová třída 7. 
Předpokládaný nástup:  září 2019, popř. dle dohody
Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu:
Město Hustopeče, odbor kancelář tajemníka, Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče   Obálku je nutné označit heslem „Výběrové řízení – Strážník MěP“
Kontaktní osoba: 
Ing. Martina Strnadová – vedoucí odboru kancelář tajemníka, agenda personalistiky     tel.: 519  441 031, 725 506 392, e-mail: strnadova@hustopece.cz, www.hustopece.cz 
Přihlášky budou přijímány ve lhůtě do  16.08.2019 do 14:00 hodin na podatelně MěÚ Hustopeče. Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání. 
 

V Hustopečích dne 22. 7. 2019               PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

odebírejte přes RSS