Vyhodnocení dotazníků PRM

 

Vyhodnocení dotazníků

V rámci zpracování Programu rozvoje města Hustopeče na období 2016-2022 bylo v květnu 2016 provedeno dotazníkové šetření zaměřené na obyvatele města a podnikatelské subjekty, které bude zohledněno při zpracování tohoto strategického dokumentu.

Dotazník určený obyvatelům Hustopečí obsahoval celkem 20 otázek, z toho posledních 7 otázek se zaměřovalo na demografické a sociální údaje respondentů. Začátek dotazníku se zaměřil na spokojenost s životem ve městě obecně i ve vybraných oblastech (např. vzdělávací zařízení, vybavenost města apod.) a na preferované zdroje informací. Následoval blok hodnotící rozvojové projekty města s možností vlastních návrhů a priority z hlediska rozdělování městských finančních prostředků. Na konci byl dán prostor pro další náměty.

Více než polovina obyvatel je s životem v Hustopečích spíše a velmi spokojena (94 %), pouze 6 % je spíše a velmi nespokojeno. Jako největší přednost vnímají občané klidný život (68 %), kulturní a společenský život (43%) a dostupnost sociálních služeb (40 %).

Z hodnocení jednotlivých oblastí byla kladně hodnocena činnost Centra volného času, nabídka kulturních aktivit, činnost městské knihovny, provoz sběrného dvoru, dětská hřiště, sběrná místa, provoz MěÚ a zdravotnická záchranná služba. Negativně byly naopak hodnoceny dostupnost parkovacích míst, dopravní spojení (Brno), provoz na komunikacích, cyklostezky a chodníky.

Nejvíce informace získávají občané z Hustopečských listů a internetových stránek města. Kdyby měli občané možnost rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, tak by přednostně měli být využity na rekonstrukci místních komunikací, péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci a modernizaci centra volného času (Pavučiny).

Dle otevřených otázek občanům ve městě nejvíce chybí služby sociálního charakteru (bydlení pro seniory, služby pro seniory), které byly nejvíce zmiňovány.  Mezi častými odpověďmi bylo dále lepší dopravní spojení s Brnem, dětská pohotovost, odborní lékaři, klubová scéna pro mladé, outdoorové aktivity. Mezi problémy, které by se měly přednostně řešit byla doprava ve městě, Křížový vrch, odpovídající zařízení pro děti a mládež, parkování, cyklostezky, vodovod na hřbitově, silniční provoz, hlučnost dálnice, náměstí, bytová výstavba (pro mladé), stavební parcely, práce městské policie a webové stránky města.

Vyhodnocení dotazníků jak od občanů i podnikatelů a nezkrácené odpovědi od občanů (.pdf, 1 MB) .