Z jednání zastupitelstva: V plánu je oprava dalších chodníků

9. 4. 2021 · 2 minuty čtení
Téma Z města

Zastupitelé se sešli ve čtvrtek 8. dubna na XVIII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče. Vybíráme pro vás nejdůležitější informace z jejich schůze.

Sdělení starostky: Územní studie S2 vyčleněna

Odbor územního plánování obdržel námitky týkající se Změny č. 3 územního plánu, z toho pouze tři se netýkaly lokality S2 za Křížovým kopcem. Vedení města proto zaúkolovalo Odbor územního plánování aktualizací územní studie na základě podaných námitek. Bylo dohodnuto vyčlenění územní studie S2 ze Změny č. 3 územního plánu tak, že bude studie řešena samostatně. Změna č. 3 ÚP města je ve stadiu kontroly příslušných orgánů a ke schvalování bude předložena nejdříve na dalším zasedání zastupitelstva v červnu 2021.

Zastupitelé schválili uzavření smluv

Kupní smlouva s Jednotou, kterou na svém jednání schválili zastupitelé, je posledním střípkem, který chybí do skládačky s názvem Cyklostezka Starovice - Hustopeče. „Máme splněny podmínky dotačního titulu – všechny pozemky pod cyklostezkou budou tímto krokem v majetku města,“ říká starostka Hana Potměšilová. Město pozemky zakoupilo za částku, za kterou byly původně nabyty.

Na programu měli zastupitelé také darovací smlouvu s Povodním Moravy na městské pozemky pod prvním rybníkem v souvislostí s jeho rekonstrukcí. „Hustopeče do projektu vstoupí darem 6 300 m2 konkrétních pozemků v okolí rybníka, které budou dotčeny stavbou – většina nákladů je kryta dotací a zbytek zaplatí Povodí Moravy,“ vysvětluje místostarosta Bořivoj Švásta. Práce by měly být zahájeny letos na podzim.

V plánu je oprava dalších chodníků

Město chystá další projekty na rekonstrukce chodníků ve městě – tentokrát v ulicích Brněnská a Bratislavská. „Jsme poměrně úspěšní v získávání dotací; abychom však na nějakou mohli dosáhnout, musíme být majiteli pozemků, kterých se dotčený projekt týká,“ vysvětluje starostka. Z tohoto důvodu zastupitelé schválili podání žádosti o bezúplatný převod pozemků z Jihomoravského kraje na město Hustopeče. „Neměl by to být větší problém, jedná se o chodníky ve špatném stavu a my je chceme dát do pořádku a udržovat,“ doplňuje místostarosta.

Dotace na atletický stadion nevyčerpána

Díky dalším finančním zdrojům se nevyčerpá 10milionová dotace od města na rekonstrukci městského stadionu. Zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě, který snižuje poskytnutou dotaci pro TJ na 7,9 milionu korun. „Zbývajících 2,1 milionu korun však zůstane sportovcům – dodatek upřesňuje, že finance poputují na údržbu a dovybavení sportovišť,“ vysvětluje starostka.

Zastupitelé schválili dokumenty k hospodaření města

Účetní závěrka za rok 2020 a závěrečný účet města za rok 2020 byly jednohlasně schváleny. „Město Hustopeče hospodaří dobře, máme i finanční přebytky, které by mohly pokrýt i neplánované investice,“ raduje se starostka.

Z diskuze občanů

  • Na zastupitelstvo dorazila obyvatelka Herbenovy farmy, která se dotazovala na hluk a prašnost v okolí jejich bydliště. „Na soukromém pozemku u Herbenovy farmy je umístěna drtička betonu a mobilní betonárka pro ŘSD, které realizují rekonstrukci povrchu dálnice D2. Jako kompenzaci za stavební ruch budou asfaltovým recyklátem upraveny přístupové cesty,“ vysvětluje starostka. Občané budou informovaní včas o této akci, která bude průběžně realizovaná na etapy firmou Skanska.     
  • Dalším diskutovaným tématem byly pozemky za ulicí Generála Peřiny. „Občané připomínkovali projektování inženýrských sítí městem, které je v souladu se schváleným územním plánem a územní studií. Navrhovali např., aby parkovací místa, která sousedí s jejich zahradami, byly přemístěny,“ vysvětluje místostarosta. Náměty se budou prověřovat.
-vyh-

 

odebírejte přes RSS