Z jednání Zastupitelstva: Zhotovitelé, zastupitelé a občané diskutovali o změně územního plánu

12. 2. 2021 · 3 minuty čtení

Zastupitelstvo města Hustopeče se ve čtvrtek 11. února sešlo na své 17. schůzi, první v roce 2021 – tentokrát rokovali v sále místního kina. Zasedání bylo netradičně zahájeno bodem „Projednání změny č. 3 územního plánu města Hustopeče“, na který navázalo sdělení starostky a další body programu.

90 minut probíhalo veřejné projednání změny územního plánu

Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území a plochy.

Územní plán města Hustopeče vznikl v roce 2013 a prošel již dvěma změnami – o aktuální, třetí změně se hovoří téměř rok a pozdržen byl kvůli pandemii. „Změna musí být projednána veřejně, jelikož se jedná o podstatné změny dané pro další rozvoj,“ popisuje starostka Hana Potměšilová. Po dopracování připomínek by mohli zastupitelé finální podobu vzít na vědomí na příštím jednání zastupitelstva.

K tomuto bodu programu se mohli občané připojit online přes internet – tuto možnost využilo přes 30 z nich. Většina jejich dotazů směrovala k výstavbě za Křížovým vrchem.

Sdělení starostky:

  • Byla dokončena přístavba MŠ Na Sídlišti. Na ni navazuje budování zcela nové zahrady a úprava okolí školky. Hotovo by mělo být na konci srpna.
  • Probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic včetně zhotovitelů v souvislosti s realizací opravy povrchu dálnice D2 a budování nové protihlukové stěny. Práce začnou v březnu a hotovo by mělo být v listopadu tohoto roku. O přesném harmonogramu budeme občany informovat všemi možnými kanály, jakmile ho budeme mít k dispozici. Dojde totiž k častému omezování dopravy na dálnici i na krajských komunikacích. V měsíci červnu navíc bude souběh obou investičních akcí v úseku kolem Hustopečí.
  • Do 16. dubna (den výročí osvobození města) by měly být přemístěny desky se jmény padlých vojáků a důstojníků Rudé armády, kteří jsou pohřbeni v Hustopečích. Jejich současné usazení totiž neodpovídá původnímu návrhu.
Společenský dům bude pro potřeby zdravotníků zapůjčen zdarma

Od 4. 1. se v sále Společenského domu mohou občané nechat otestovat na přítomnost viru SARS CoV-2. S testovacím místem se zatím počítá do 31. 7. Zároveň bude od 1. 3. až do 31. 8. (s měsíční opcí) sál zapůjčen pro potřeby případného očkovacího centra. Pronájem sálu je placená služba, obě výpůjčky jsou však zdarma z důvodu veřejného zájmu – platit se budou pouze energie a úklid.

První rybník se dočká rekonstrukce

Povodí Moravy získalo dotaci na rekonstrukci Prvního rybníka v Hustopečích – jedná se o investici 15 mil., dotace pokryje 10 mil. Hustopeče do projektu vstoupí darem 6 300 m2 konkrétních pozemků v okolí rybníka, které budou dotčeny stavbou. Rekonstrukce by měla započít v září tohoto roku. Darovací smlouva zaručuje vrácení pozemků, pokud by se stavba nerealizovala.

Hustopeče daly zelenou projektování rozšíření ČOV

Město se rozšiřuje a s tím je spojena i potřeba navýšení kapacity čistírny odpadních vod, Nabytím pozemků tak mohla být zahájena diskuze s Vodovody a kanalizacemi Břeclav, a.s. Zastupitelé na svém jednání schválili smlouvu o spolupráci s VaKem k vypracování projektové dokumentace za cenu 5,2 milionu korun – VaK požádá o dotaci na projektovou dokumentaci na Státní fond životního prostředí a Jihomoravský kraj.   

 Ve vyhláškách se upravily výrazy

Zastupitelé schvalovali také změny v obecně závazných vyhláškách:

  • O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů;
  • O místním poplatku z pobytu;
  • Stanovení školských obvodů základních a mateřských škol.
Úpravy se netýkaly výše poplatků, šlo pouze o úpravu terminologie spojenou s legislativou. Poslední zmíněná vyhláška určuje, které školské instituce ve městě budou navštěvovat děti z nově budovaných ulic.  

Aktualizován byl také akční plán města

Město Hustopeče má svůj plán rozvoje, ten hraje důležitou roli např. v žádostech o dotace. Pro rok 2021 byl akční plán města aktualizován a byl rozšířen např. o výdejnu jídel na ZŠ Nádražní.

Zastupitelé schválili dotace pro spolky

I letos si mohly hustopečské spolky a organizace požádat o dotace z města. V první fázi bylo rozděleno 2,7 milionu korun, ty poputují za 26 žadateli. Na druhé kolo dotací zbývá v pokladně téměř 350 tisíc korun.

-vyh-

odebírejte přes RSS