Z jednání zastupitelstva: prodeje nemovitostí i dotace spolkům

20. 9. 2019 · 3 minuty čtení · 1 video

Zastupitelé se ve čtvrtek 19. září sešli na své VI. schůzi. V úvodu byl zvolen nový předseda kontrolního výboru místo Richarda Homoly, který na tuto funkci i funkci zastupitele rezignoval. Na návrh Zdeňka Rybáře (ODS) byl novým předsedou zvolen Libor Sadílek. Nový zastupitel bude volen až na listopadovém zasedání zastupitelstva.


Sdělení starostky
Starostka informovala o všech investičních akcích, které se v současné době ve městě realizují. Omezení, která s sebou nesou, způsobují mnohé komplikace, ale pro vznik nových staveb jsou nezbytná.

Ve městě přibudou tři noví strážníci
Proběhlo výběrové řízení na nové městské strážníky. Byli vybráni celkem tři uchazeči, po absolvování nezbytné školy se stanou plnohodnotnými strážníky. Od nového roku tak ve městě bude sloužit celkem 5 strážníků.

Zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu
Částka za svoz odpadu je ve většině okolních obcích vyšší než v Hustopečích. Od nového roku se městu náklady na likvidaci odpadů zvednou a postupně porostou i v budoucnu, proto bude třeba upravit výši poplatku i v našem městě.

Zadání změny č. 3 územního plánu města Hustopeče
Územní plán města z roku 2013 byl už dvakrát pozměněn. Protože se vyskytly nové podněty, zadalo zastupitelstvo zpracování třetí změny. Požadavky se týkají například plánovaného rozšíření čistírny odpadních vod, vybudování objektů veřejné vybavenosti vedle dopravního hřiště nebo ploch pro výsadbu zeleně.

Žádosti o odkupy nemovitostí
Město se rozhodlo získat úplatně pozemky u ubytovacího zařízení v Celném – Těchoníně, aby mohlo s celou nemovitostí svobodněji nakládat. Zastupitelé jednomyslně schválili koupi domu po paní Nohelové za cenu 8,5 milionu korun. Zastupitelstvo prodloužilo Jihomoravskému kraji lhůtu pro zahájení výstavby domova se zvláštním režimem na pozemku za poliklinikou, jehož část mu město darovalo, do konce roku 2020.

Druhé kolo dotací spolkům
Představitelé města schválili ve druhém kole dotace charitativním, sportovním, církevním a dalším spolkům podle návrhu komisí rady města. Na zastupitelstvu vystoupil Petr Semerád, který zažádal o mimořádné zvýšení dotace spolku Házená legata Hustopeče o 200 tisíc korun. Zastupitelé schválili zvýšení dotace o sto tisíc.

5. rozpočtové opatření
Zastupitelstvo města Hustopeče schválilo 5. rozpočtové opatření roku 2019. Příjmy i výdaje byly navýšeny zhruba o 11 milionů korun.

Přijetí kontokorentního úvěru
Město přijalo nabídku kontokorentního úvěru. Tato pojistka se používá na překlenutí období, kdy se běžný účet města může přechodně dostat do deficitu.

Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Zastupitelé schválili vyhlášku o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Zvýšení koeficientu se běžných občanů města nedotkne, týká se dopravy, stavebnictví a podobně.

Vyúčtování investic města
Členové zastupitelstva byli informování o vyúčtování velkých investic města. Rekonstrukce multifunkčního kulturního centra (KINO) stála celkem 46,5 milionu korun, půl milionu zaplatila dotace. Nové polyfunkční komunitní centrum Pavučina si vyžádalo přes 31,5 milionů korun. Náklady na rekonstrukci a modernizaci ZŠ Komenského byly téměř 60 milionů, zhruba 46 milionů bylo hrazeno z dotačních prostředků.

Diskuse
Při diskusi zazněl dotaz, kdy budou hotové úpravy okolí nové Pavučiny. „Nákladné úpravy budou hotové do konce června příštího roku,“ sdělil místostarosta Bořivoj Švásta. Dále byli zastupitelé tázáni na využití domu U Synků, na stavbu nové haly soukromého investora ve směru na Starovičky nebo důvod odsunutí výstavby nové protihlukové stěny. „Realizace stavby byla odsunuta kvůli zjištění 61 dutin, které se nachází v plánované trase stěny,“ odpověděla starostka Hana Potměšilová.

-kam-

 

odebírejte přes RSS