Začíná revize katastrálního operátu na území Hustopečí

23. 3. 2022 · 2 minuty čtení
Téma Z města

V souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č.256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, byla v katastrálním území Hustopeče u Brna zahájena Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Hustopeče (dále jen katastrální úřad) revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“).  Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43 vyhlášky č. 357/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška). Cílem revize je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným v katastru nemovitostí.

Zaměstnanci katastrálního úřadu nejprve porovnají katastrální mapu s ortofotomapou (leteckými snímky), poté pochůzkou v terénu zjistí skutečný stav, který pak porovnají se stavem evidovaným. V případě zjištění nesouladu vhodí zaměstnanci Oznámení o provedené revizi katastrálního operátu do domovní schránky, čímž vyzvou vlastníky nemovitostí k předběžnému projednání. Předmětem revize jsou především zápisy staveb, druhů pozemků a způsobu využití pozemků, typů staveb a způsobu využití staveb.

Pro každý zjištěný nesoulad vyhotoví katastrální úřad přílohu protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí. Pokud daný nesoulad vyžaduje řešení nesouladů s dalšími orgány veřejné moci (dále jen OVM), tj. obec, stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, či orgán územního plánování, zasílá katastrální úřad přílohu příslušnému OVM k vyjádření. Poté seznámí zaměstnanci katastrálního úřadu osobně každého vlastníka dotčeného šetřením s výsledkem revize a s navrhnutým postupem k odstranění nesouladu. Projednání se budou konat na základě výzvy na katastrálním úřadě (KP Hustopeče, Nádražní 35) ve dnech k tomu určených. Vlastníky s trvalým pobytem mimo katastrální území, ve kterém revize probíhá, vyzývá katastrální úřad k jednání písemně na adresu jejich trvalého pobytu.

Informace o nedořešených nesouladech v průběhu revize se zveřejní na internetových stránkách ČÚZK (www.cuzk.cz) prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí.

Součástí revize je, mimo jiné, i slučování parcel stejného vlastníka a stejného druhu pozemku, které tvoří souvislý celek. Dále pak budou v obci zjišťovány technickoekonomické atributy (TEA) stavebních objektů vedených v Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN).

V důsledku revize může tedy dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je povinen za nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, ve kterém tyto změny nastaly. Neúčast vlastníka není na překážku provedení revize. V zájmu vlastníka by však mělo být, aby se revize na výzvu katastrálního úřadu účastnil, protože jeho účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.

Pokud nejsou zjištěny u nemovitostí ve Vašem vlastnictví žádné nesoulady, revizi katastru ve Vaší obci nemusíte ani zaznamenat.

Katastrální úřad předem děkuje všem vlastníkům nemovitostí a občanům města Hustopeče za jejich vstřícnost a součinnost při jednáních v rámci výše uvedených činností při revizi operátu.

Ing. Martin Malec, ředitel
Katastrální pracoviště Hustopeče

odebírejte přes RSS