Žádá se o dotace na projekt přestupního terminálu

19. 9. 2016 · 2 minuty čtení · 2 fotografie
Téma Z města

Město Hustopeče začátkem září ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy podalo žádost o podporu na projekt Přestupního terminálu v Hustopečích. Hlavním cílem projektu je zvýšit multimodalitu dopravních systémů v Hustopečích resp. širším zájmovém území. Konkrétně se projekt zaměřuje na rekonstrukce, modernizaci a výstavbu samostatných parkovacích systémů. V centru města tak vzniknou moderní parkovací systémy P+R a B+R, které umožní napojení jednotlivých parkovišť na okolní veřejné komunikace, včetně napojení na bezbariérové komunikace pro pěší.

Řešený projekt reflektuje potřeby vytvoření parkovacích míst v návaznosti na blízký, dostupný přestupní terminál. Na samostatný přestupní terminál – respektive modernizaci železniční stanice v současnosti existuje vypracovaný projekt, který se již uchází o získání dotace z dotačního titulu SFDI.

Místo realizace projektu se nachází v centru města Hustopeče v lokalitě stávajícího přestupního uzlu veřejné dopravy (v lokalitě autobusového a vlakového nádraží). Realizovat by se měla parkoviště označená A,B,C,D,E,F. Realizací projektu vznikne šest nových parkovišť v bezprostřední blízkosti stávajícího terminálu. Parkovací plochy pro osobní automobily určené pro uživatele veřejné hromadné dopravy i pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování vozidla pokračují v cestě pěšky. Počet takto vzniklých parkovacích stání činí: 101, z toho 6 parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. V těsné blízkosti také vznikne parkoviště pro jízdní kola cestujících využívající veřejnou hromadnou dopravu s kapacitou 18 míst.

Na hlavní aktivity bude v souladu s pravidly IROP vynaloženo minimálně 85 % všech způsobilých výdajů projektu (14.700.144,80 Kč s DPH).

Na vedlejší aktivity spojené s přípravou a realizací předkládaného projektu, jež jsou způsobilým výdajem v souladu se „Specifickými pravidly 24. Výzvy“ bude vynaloženo 2 380 708 Kč vč DPH, což tvoří cca 14 % z celkových způsobilých nákladů.

Vedlejší aktivity projektu budou zahrnovat následující:

  • realizace stavbou vyvolaných investic
  • zpracování projektových dokumentací
  • výkup nemovitostí podmiňujících výstavbu
  • provádění inženýrské činnosti ve výstavbě
  • zpracování studie proveditelnosti
  • povinná publicita

Zahájení realizace projektu je naplánováno na 6.4.2016, ukončení potom na 30.9.2018.

Předpokládané celkové výdaje projektu jsou ve výši 18.075.088,- Kč, předpokládané způsobilé výdaje projektu jsou 17.080.852,- Kč, předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu jsou 994.236,- Kč. Míra podpory činí 90 procent.

Eva Bohutínská, projektová manažerka města Hustopeče


odebírejte přes RSS