Zastupitelé na posledním letošním zasedání schválili rozpočet i další potřebná usnesení

20. 12. 2019 · 3 minuty čtení · 1 video
Téma Z města

Zastupitelé se ve čtvrtek 19. prosince sešli na svém devátém zasedání v plném počtu.

Sdělení starostky
Hana Potměšilová v úvodu připomněla, že na účtu města přibylo necelých 8 milionů za pozemek od společnosti Westfalia. „Město zaplatilo prvních 4,5 milionů korun za dům po paní Nohelové, zbývající 4 miliony doplatíme do srpna příštího roku,“ informovala dále Potměšilová.
Starostka připomněla i zprovoznění zrekonstruované komunikace na ulici Tábory včetně nových parkovacích míst a propojky ulic Mírová a Generála Peřiny.
„Město uspělo v dotačních výzvách s projektem nástavby MŠ Na Sídlišti a byla nám přiznána i dotace na modernizaci ZŠ Nádražní, v rámci bezbariérových opatření tu bude vybudován výtah, škola bude dovybavena novými pomůckami a zlepší se internetové připojení,“ sdělila dále starostka. Realizace obou projektů bude zahájena v letních měsících roku 2020.
Ve čtvrtek 12. prosince zastupitelé Jihomoravského kraje jednomyslně schválili podporu projektu výstavby domova důchodců se zvláštním režimem v Hustopečích. Čtyřpodlažní budova pro padesát uživatelů vyroste na pozemku vedle polikliniky a bude stát asi 200 milionů korun. Uživatelé budou ubytováni na jedno a dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením. Součástí domova bude i stravovací provoz a prádelna. Projekt by měl být realizován v letech 2020 až 2022.


Hlavní body jednání

Zásahy do nových komunikací
Zastupitelé jednomyslně schválili, že se i nadále po dobu 8 let nebude moci zasahovat do těles nových komunikací. Schválení případné výjimky bude stále v kompetenci zastupitelstva.

Memorandum s Milevskem
Vedení města dalo zelenou spolupráci s městem Milevsko, když odsouhlasilo Memorandum o spolupráci. „Dokument je formulován v mnohem obecnější rovině, než smlouva s partnerskými Benátkami nad Jizerou a slovenskou Modrou,“ uvedla Potměšilová.

Zvýšení dotace na osvětlení a závlahu stadionu
Dlouho se diskutovalo o schválení žádosti fotbalového klubu o navýšení dotace od města. „V projektu nových závlah a osvětlení došlo k přesunu financí a celá investice se navýšila o 118 tisíc korun,“ uvedl místostarosta Bořivoj Švásta. „Práce jsme chtěli realizovat vlastními silami, ze strany města bylo ale po nás požadováno provedení prací kvalifikovanou firmou, proto se náklady navýšily,“ zdůvodnil žádost předseda FC Hustopeče Jaroslav Šebesta. Zastupitelstvo těsnou většinou žádost schválilo.

Rozpočtová opatření města
Zastupitelé vzali na vědomí 7. a 8. rozpočtové opatření schválená radou města.
Schválili také 9. rozpočtové opatření, které obsahuje v příjmové části snížení odvodu odpisů ZŠ Komenského. Rozpočtové opatření bylo doplněno navýšením prostředků na poskytované dotace a dary z rozpočtu města. Navýšení o 120 tis.Kč je kryto prostředky z rezervy na investice. Peníze budou využity k navýšení již poskytnuté dotace fotbalovému klubu.

Rozpočet na rok 2020
Po projednání finančním výborem zastupitelé přijali rozpočet na rok 2020. Příjmy se předpokládají ve výši 191 milionů, výdaje ve výši 192 milionů a financování ve výši zhruba 1 milionu. Rozpočet 2020 obsahuje mj. předpokládané spoluúčasti na dotace, týkající se Mateřské školy Na Sídlišti a Základní školy Nádražní.

Obecně závazné vyhlášky
Kvůli nové legislativě byla podle vzoru ministerstva schválena obecně závazná vyhláška, která ruší poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity a zavádí jediný poplatek z pobytu. Částka pro Hustopeče zůstává ve výši schválené v červenci roku 2019, tj. 16 korun za osobu a den. Byla schválena i nová vyhláška o místním poplatku ze psů.

Odměny pro neuvolněné zastupitele
Odsouhlaseny byly také odměny pro neuvolněné zastupitele ve výši zhruba poloviny částky, kterou pro financování samospráv doporučuje stát. Od 1. 1. 2020 budou dostávat 1086 Kč za měsíc, členům rady města připadne měsíčně 4345 korun, předsedové komisí nebo výborů dostanou 2172 Kč za měsíc. Zastupitelstvo schválilo i paušální částku ve výši 215 Kč za hodinu pro neuvolněné zastupitele. Stanovilo i nezbytně nutnou dobu k výkonu funkce člena rady města na 8 hodin v den jednání rady města. Byly schváleny i výše odměn předsedům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Změna zřizovací listiny organizační složky Správa a údržba budov
Nově získaný dům po paní Nohelové připadne pod Správu a údržbu budov. Naopak podatelny městského úřadu už pod tuto složku spadat nebudou.

Zvýšení cen vodného a stočného
Členové zastupitelstva vzali na vědomí zvýšení ceny vodného a stočného pro rok 2020.

Podrobné informace o jednání zastupitelstva najdete na webu města a v Hustopečských listech.

-kam-

 

odebírejte přes RSS